Blog

CZY MOŻNA ŻĄDAĆ ALIMENTÓW W TRAKCIE TRWANIA MAŁŻEŃSTWA?

Małżonkowie mają równe prawa i obowiązki w małżeństwie. Są obowiązani do wspólnego pożycia, do wzajemnej pomocy i wierności oraz do współdziałania dla dobra rodziny, którą przez swój związek założyli. Współdziałanie to obejmuje między innymi przyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny. Czasami jednak zdarza się, że któryś z małżonków nie wywiązuje się z tego obowiązku. Warto wiedzieć, że drugi małżonek nie jest w takiej sytuacji całkowicie bezradny.

Czytaj więcej

WDOWA NIE ZAWSZE DOSTANIE EMERYTURĘ PO MĘŻU

Świadczenie, które potocznie nazywa się emeryturą po małżonku lub innym członku rodziny, to renta rodzinna. Przysługuje ona wdowie lub wdowcowi, rodzicom zmarłego, jego dzieciom i wnukom, a także rodzeństwu, jednak w odniesieniu do pewnych kategorii uprawnionych Ustawodawca zdecydował się sformułować nieco surowsze warunki.

Czytaj więcej

JAK ODWOŁAĆ DAROWIZNĘ RZECZY DAROWANEJ DO MAJĄTKU WSPÓLNEGO MAŁŻONKÓW?

W razie dokonania darowizny na rzecz obojga małżonków pozostających w ustroju małżeńskiej wspólności majątkowej rzecz darowana wchodzi do majątku wspólnego małżonków.

Czytaj więcej

EGZEKUCJA Z UDZIAŁU MAŁŻONKA

Po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej wierzyciel jednego z małżonków może prowadzić egzekucję bezpośrednio z przysługującego temu małżonkowi udziału we współwłasności nieruchomości. Uprzednie przeprowadzenie podziału majątku wspólnego małżonków nie jest konieczne.

Czytaj więcej

OJCOSTWO DZIECKA Z IN VITRO

W świetle prawa za ojca dziecka nie zawsze uznawany jest ten mężczyzna, od którego w sensie biologicznym dziecko pochodzi.

Czytaj więcej

WŁASNOŚĆ MIESZKANIA NALEŻY WYŁĄCZNIE DO MAŁŻONKA, KTÓREMU PRZYSŁUGIWAŁO SPÓŁDZIELCZE LOKATORSKIE PRAWO DO LOKALU

Prawo odrębnej własności lokalu nabyte w czasie trwania małżeńskiej wspólności ustawowej, wskutek przekształcenia lokatorskiego prawa do lokalu wchodzi w skład majątku osobistego tego z małżonków, do którego majątku osobistego wchodziło lokatorskie prawo do lokalu.

Czytaj więcej

LEASING PO ROZWODZIE

Jeżeli mąż w czasie trwania małżeństwa wziął samochód w leasing była żona może domagać się rozliczenia praw z leasingu przy podziale majątku wspólnego po rozwodzie. Prawa z leasingu wchodzą w skład majątku wspólnego.

Czytaj więcej

NA KIM CIĄŻY OBOWIĄZEK SPŁATY KREDYTU PO ROZWODZIE?

W chwili wydania przez sąd orzeczenia o rozwodzie pojawia się problem, w jaki sposób rozwiązać kwestię odpowiedzialności byłych małżonków za zaciągnięty w czasie małżeństwa kredyt.

Czytaj więcej

JAK ZABEZPIECZYĆ KONTAKT Z DZIECKIEM NA CZAS PROCESU ROZWODOWEGO?

Sąd może zabezpieczyć rozwodzącemu się rodzicowi kontakt z dzieckiem na czas toczącego się procesu.

Czytaj więcej

JAK PODZIELIĆ MAJĄTEK PO ROZWODZIE?

Wszystko, co zarobią lub kupią małżonkowie w trakcie trwania małżeństwa, co do zasady, staje się ich majątkiem wspólnym. Na skutek rozwodu ustaje wspólność majątkowa pomiędzy małżonkami i pojawia się problem podziału majątku wspólnego.

Czytaj więcej
Strona: 1 2 3 4 5

© Kancelaria Kubisa, Banasik, Wencka i Partnerzy. wykonanie: tworzenie stron Katowice
Kancelaria Katowice. Porady prawne Katowice.