Czy możliwa jest ulga podatkowa przy darowiźnie pieniędzy „z ręki do ręki”?

Czy możliwa jest ulga podatkowa przy darowiźnie pieniędzy „z ręki do ręki”?

Zasadą jest, że ulga podatkowa od darowizny pieniędzy w kręgu najbliższej rodziny przysługuje wtedy, gdy pieniądze z konta bankowego darczyńca przeleje na konto obdarowanego z dokładnym podaniem w tytule przelewu, że jest to darowizna. Oczywiście trzeba złożyć do Naczelnika Urzędu Skarbowego formularz urzędowy SD – Z2 w terminie 6 miesięcy od daty darowizny.

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 11 kwietnia 2019 r. (sygn. akt: II FSK 1470/17) przyjął, że wpłata własna obdarowanego na rachunek bankowy nie wyklucza otrzymania ulgi podatkowej.

W świetle przytoczonego wyroku darowizna musi być bezsporna. W praktyce oznacza to, że obdarowany musi wykazać przez Urzędem Skarbowym, że darczyńca dokonał na jego rzecz darowizny. W tej sytuacji obdarowany powinien zadbać o sporządzenie i zawarcie umowy darowizny z darczyńcą, na której pokwituje odbiór pieniędzy. W umowie darowizny wskazane jest, aby napisać, że np. darczyńca jest w podeszłym wieku, jest chory, nie wychodzi z domu, nie posiada konta bankowego, z których to przesłanek wynika, że nie mógł on wykonać przelewu bankowego.

Dla wykazania, że darczyńca przekazał na rzecz obdarowanego darowiznę ważne jest, aby umowa darowizny oraz przekazanie pieniędzy odbyło się przy świadkach, którzy następnie poświadczą dokonanie darowizny przez opatrzenie niniejszej umowy swoimi podpisami. Jest to moja sugestia albowiem przed Urzędem Skarbowym należy wykazać, że darowizna pieniędzy rzeczywiście miała miejsce, i żeby w tej kwestii nie było żadnych wątpliwości.

Należy mieć na uwadze, że przepisy regulujące zwolnienie darowizny z opodatkowania nie uległy zmianie i to one mają moc powszechnie obowiązującą. Cytowany wyrok zapadł w konkretnej sprawie, toteż nie można zakładać, że będzie on honorowany w każdym przypadku.

4 komentarze
 • Zofia
  Posted at 15:13h, 20 sierpnia Odpowiedz

  Moja ciocia zmarła, zostawiła mi w testamencie mieszkanie, wiem, że będę musiała zapłacić podatek, ale jestem studentką i moje dochody z korepetycji są niewielkie. Z ciocią mieszkałam od początku studiów, czyli od 3 lat i pomagałam jej, gdy chorowała. Wiem, że istnieje coś takiego jak ulga od podatku, proszę o wyjaśnienie.

  • Kancelaria
   Posted at 15:15h, 20 sierpnia Odpowiedz

   Zakładam, że stwierdziła Pani nabycie spadku po cioci, oraz że mieści się Pani w terminie 6 miesięcy do złożenia na formularzu SD – 3 zeznania spadkowego do urzędu skarbowego (szeroko i wielokrotnie pisałam o tym na blogu).
   Jest Pani przez ustawodawcę zaliczona do tzw. II grupy podatkowej (jako bratanica lub siostrzenica zmarłej cioci) toteż może Pani przysługiwać ulga z tytułu nabycia własności mieszkania. Ulga ta polega na tym, że do podstawy wyliczenia podatku od spadku nie wlicza się wartości użytkowej mieszkania do powierzchni 110 m2.
   Aby skorzystać z tej ulgi spadkobierca musi spełniać szereg wymogów, o których mowa w art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn (t.j.: Dz. U. 2018 poz. 644 ). Te warunki to między innymi posiadanie polskiego obywatelstwa, nie posiadanie prawa własności innego mieszkania, nie posiadanie statusu najemcy, zameldowanie i zamieszkiwanie w odziedziczonym mieszkaniu przez 5 lat.
   W szczegółach odsyłam Panią do cytowanej ustawy oraz proszę dokładnie sprawdzić w urzędzie skarbowym, czy może Pani skorzystać z ulgi mieszkaniowej.
   Z uwagi na swoją sytuację finansową może Pani zwrócić się do urzędu skarbowego o rozłożeniu podatku na raty. W praktyce, przy pozytywnym rozpatrzeniu tego wniosku urząd skarbowy może rozłożyć płatność podatku na 2 – 3 lata (należy przedstawić harmonogram spłat). Oczywiście przy rozłożeniu podatku na raty urząd naliczy tzw. opłatę prolongacyjną w wysokości 4% (jest to rodzaj odsetek).

 • Jarek
  Posted at 13:12h, 12 sierpnia Odpowiedz

  Witam,
  odziedziczyłem mieszkanie po wujku, potem wyjechałem za granicę i okazało się, że spóźniłem się ze zgłoszeniem tego spadku w urzędzie skarbowym. Wiem, że sąd przywraca terminy do złożenia różnych pism. Czy mogę z takim wnioskiem zwrócić się do sądu lub urzędu skarbowego?

  • Kancelaria
   Posted at 13:12h, 12 sierpnia Odpowiedz

   W niniejszym przypadku, do właściwości sądu nie należy rozpatrywanie wniosku o przywrócenie terminu do złożenia zgłoszenia o nabyciu spadku. Urząd skarbowy nie rozpatruje pozytywnie takich wniosków.

   Wobec uchybieniu terminu do zgłoszenia nabytego spadku jest Pan zobowiązany bezzwłocznie złożyć do urzędu skarbowego formularz SD – 3 oraz zapłacić podatek od wartości nabytego spadku. Wysokość podatku ustala się w zależności od grupy podatkowej, do której zaliczony jest nabywca. W związku z tym, że jest Pan dalszą rodziną wujka, tj. bratankiem lub siostrzeńcem, należy Pan do tzw. II grupy podatkowej. Zakładam, że wartość odziedziczonego mieszkania przewyższa kwotę 20.556,00 zł, dlatego będzie Pan zobowiązany do uiszczenia podatku od wartości odziedziczonego spadku w kwocie 1.644,50 zł i 12% od nadwyżki ponad kwoty 20.556,00 zł. Wysokość podatku ustali decyzją urząd skarbowy.

Zostaw komentarz - wysyłając komentarz zgadzasz się na przetwarzanie swoich danych osobowych - ZOBACZ WIĘCEJ