CZY MOŻNA ŻĄDAĆ ALIMENTÓW W TRAKCIE TRWANIA MAŁŻEŃSTWA?

CZY MOŻNA ŻĄDAĆ ALIMENTÓW W TRAKCIE TRWANIA MAŁŻEŃSTWA?

Małżonkowie mają równe prawa i obowiązki w małżeństwie. Są obowiązani do wspólnego pożycia, do wzajemnej pomocy i wierności oraz do współdziałania dla dobra rodziny, którą przez swój związek założyli. Współdziałanie to obejmuje między innymi przyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny. Czasami jednak zdarza się, że któryś z małżonków nie wywiązuje się z tego obowiązku. Warto wiedzieć, że drugi małżonek nie jest w takiej sytuacji całkowicie bezradny.

Obowiązek przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny

Przyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny powinno odbywać się stosownie do sił oraz możliwości zarobkowych i majątkowych każdego z małżonków. Zadośćuczynienie temu obowiązkowi może polegać także, w całości lub w części, na osobistych staraniach o wychowanie dzieci i na pracy we wspólnym gospodarstwie domowym.

Wypłata wynagrodzenia do rąk drugiego małżonka

Jednym z rozwiązań, jakie przewiduje nasze prawo w przypadku, gdy jeden z małżonków pozostających we wspólnym pożyciu nie spełnia ciążącego na nim obowiązku przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny, jest możliwość nakazania przez sąd, aby wynagrodzenie za pracę albo inne należności przypadające temu małżonkowi były w całości lub w części wypłacane do rąk drugiego małżonka. Nakaz ten zachowuje moc mimo ustania po jego wydaniu wspólnego pożycia małżonków. Sąd może jednak na wniosek każdego z małżonków nakaz ten zmienić albo uchylić. Jeżeli zatem małżonkowie pozostają ze sobą we wspólnym pożyciu, małżonek osoby nieprzyczyniającej się do zaspokajania potrzeb rodziny może złożyć, do sądu rejonowego właściwego ze względu na swoje miejsce zamieszkania, wniosek o nakazanie wypłacania mu wynagrodzenia za pracę lub innych należności przypadających drugiemu małżonkowi. Wniosek taki zwolniony jest z opłaty sądowej.

Pozew o alimenty

Innym sposobem wyegzekwowania od drugiego małżonka środków na utrzymanie rodziny jest wystąpienie do sądu z pozwem o alimenty. Wniesienie takiego pozwu jest możliwe nawet w przypadku, gdy małżonkowie pozostają w tzw. separacji faktycznej, to znaczy, gdy z różnych przyczyn żyją w rozłączeniu. Swoje żądanie należy odpowiednio uzasadnić, wskazując wszelkie okoliczności świadczące o tym, że pozwany małżonek nie przyczynia się do zaspokajania potrzeb rodziny, przedstawić jego możliwości zarobkowe i majątkowe, jak również wskazać na koszty utrzymania i potrzeby rodziny. Pozew również zwolniony jest z opłaty sądowej.

Brak komentarzy

Zostaw komentarz - wysyłając komentarz zgadzasz się na przetwarzanie swoich danych osobowych - ZOBACZ WIĘCEJ