Dziedziczenie oszczędności zgromadzonych przez uczestnika PPK

Dziedziczenie oszczędności zgromadzonych przez uczestnika PPK

Od jesieni 2019 r., pracownicy firm, które w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych zawarły umowę o prowadzenie PPK, gromadzą swoje oszczędności z myślą o ich wypłacie po 60 roku życia. Model Pracowniczych Planów Kapitałowych zakłada, że fundusze zgromadzone na kontach pracowników zasilą pobierane przez nich w przyszłości emerytury. Mimo ww. założenia, pracownikowi przysługuje prawo wcześniejszej wypłaty z konta części swoich oszczędności np. w przypadku poważnej choroby. PPK spotkały się z pozytywnym przyjęciem przez pracowników, jednak bezsprzecznie różnicują one sytuację zatrudnionych na rynku, gdyż szacuje się, że jedynie 40% pracowników ma możliwość z nich skorzystania.

Zgromadzone pieniądze podlegają dziedziczeniu

Pieniądze, jakie pracownik zgromadził w ramach PPK, podlegają dziedziczeniu.

Jeżeli zatrudniony chciałby, aby zgromadzone przez niego pieniądze trafiły w ręce konkretnego bliskiego, powinien on wskazać instytucji finansowej, w formie pisemnej, tę osobę, jako uprawnioną do uzyskania po jego śmierci pieniędzy zgromadzonych w ramach PPK. Osoba, której zatrudniony pragnie przekazać pieniądze, nie musi być z nią spokrewniona.

Co więcej, gromadzący środki w ramach PPK może wskazać instytucji grupę osób, która zgodnie z jego wolą ma uzyskać zaoszczędzone przez niego pieniądze. To on również decyduje o wysokości udziałów każdej z tych osób w dziedziczonej sumie.

Uczestnik PPK, może w każdym czasie odwołać ustalenia co do grona osób dziedziczących po nim oszczędności, może również dokonywać zmian wedle swojego uznania.

Śmierć osoby uprawnionej do dziedziczenia środków PPK, nie powoduje przejścia do nich prawa na jego zstępnych (dzieci), gdyż wskazanie dokonane przez uczestnika PPK nie jest prawem majątkowym. Powyższe oznacza, że nie podlega dziedziczeniu.

Gdy uczestnik nie wskaże osoby, która według jego woli ma po nim dziedziczyć oszczędności

Jeżeli zatrudniony, nie dokona wskazania w wyżej opisany sposób, oszczędności, będą dziedziczone na zasadach ogólnych, a więc według dziedziczenia ustawowego bądź rozrządzenia testamentowego, jeżeli takie spadkodawca pozostawił.

Małżonek dziedziczy środki zgromadzone przez uczestnika PPK

Po śmierci uczestnika PPK, jego małżonek odziedziczy połowę ze zgromadzonych środków objętych wspólnością majątkową. Powyższe oznacza, że małżonek odziedziczy połowę z tych środków, które zostały zaoszczędzone przez zmarłego uczestnika PPK w czasie trwania małżeństwa stron.

Wypłata środków na rzecz małżonka nastąpi w terminie trzech miesięcy od przedstawienia przez niego aktu zgonu uczestnika PPK, aktu małżeństwa oraz oświadczenia o stosunkach majątkowych małżonków, jakie miały miejsce przed śmiercią jednego z nich. Jeżeli małżonek złoży stosowny wniosek, oszczędności z PPK zostaną wypłacone mu w gotówce, w przeciwnym razie zostaną przelane na jego rachunek PPK, IKE, PPE.

Pozostałe ze zgromadzonych przez uczestnika PPK środki, a nie dziedziczone przez małżonka, uzyskają osoby wskazane instytucji finansowej rozrządzeniem spadkobiercy, a jeżeli takiego nie pozostawił to odziedziczą je spadkobiercy na zasadach ogólnych.

Brak komentarzy

Zostaw komentarz - wysyłając komentarz zgadzasz się na przetwarzanie swoich danych osobowych - ZOBACZ WIĘCEJ