Jak podzielić majątek po rozwodzie?

Jak podzielić majątek po rozwodzie?

Wszystko, co zarobią lub kupią małżonkowie w trakcie trwania małżeństwa, co do zasady, staje się ich majątkiem wspólnym. Na skutek rozwodu ustaje wspólność majątkowa pomiędzy małżonkami i pojawia się problem podziału majątku wspólnego.

Prawo do wspólnego majątku po rozwodzie

Podział majątku po rozwodzie może polegać na fizycznym przydzieleniu poszczególnych składników każdemu z małżonków, z ewentualnym wyrównaniem różnicy, jeśli przydzielone składniki majątku różnią się wartością (tzw. spłaty), bądź też na sprzedaży majątku i podziale uzyskanej kwoty między małżonków proporcjonalnie do udziałów w majątku wspólnym. Co do zasady, po rozwodzie każdy z byłych małżonków ma równe udziały we wspólnym majątku, bez względu na to, w jakim stopniu przyczynił się do jego powstania. Co więcej, przy podziale majątku nie ma żadnego znaczenia, kto został uznany za winnego rozpadu małżeństwa. Nawet małżonek wyłącznie winny nie traci prawa do wspólnego majątku.

Wycena wspólnego majątku

Małżonek występujący o podział majątku wspólnego musi przedstawić jego skład i wartość, które są następnie weryfikowane przez Sąd w trakcie postępowania działowego. Nie podlegają uwzględnieniu przedmioty, które małżonkowie zużyli w czasie trwania małżeństwa, uwzględnia się natomiast składniki majątku sprzedane, darowane lub zmarnotrawione przez jednego z małżonków. Przy dokonywaniu wyceny bierze się pod uwagę stan majątku z chwili rozwodu, ale jego wartość ustala się według cen z dnia orzekania o podziale. W postępowaniu o podział majątku wspólnego podlegają również rozliczeniu nakłady poczynione z majątku osobistego na majątek wspólny, jeśli na przykład jeden z małżonków ze środków pochodzących z majątku osobistego pokrył koszty remontu wspólnego mieszkania.

Czego nie podzielimy po rozwodzie?

Co istotne, podziałowi podlegają wyłącznie aktywa, nie można natomiast skutecznie podzielić kredytów i pożyczek. Po rozwodzie za ich spłatę wobec wierzycieli pozostają nadal odpowiedzialni oboje małżonkowie. Nie podlega podziałowi darowizna otrzymana przez jednego z małżonków, gdyż stanowi ona jego majątek osobisty. Podobnie, przedmioty nabyte ze środków pochodzących z darowizny. Przyjmuje się, że jeżeli przeważająca część pieniędzy pochodzi z majątku osobistego jednego z małżonków, to zakupiony za nie przedmiot jest jego własnością, pod warunkiem jednak, że między środkami pochodzącymi z majątku wspólnego i osobistego istnieje znaczna dysproporcja. Podziałowi nie podlegają także nagrody uzyskane przez jednego z małżonków za jego osobiste osiągnięcia, na przykład zdobyte przez sportowca medale i pieniądze otrzymane od sponsorów.

28 komentarzy
 • Rafał
  Posted at 15:00h, 17 stycznia Odpowiedz

  Witam rozwiodłem się z żoną za porozumieniem stron i czeka nas teraz podział. Mieszkanie należy do niej ponieważ dostała je w darowiźnie od ojca, ale co z całym wyposażeniem mieszkania ? Jak to wycenić ?

  • Kancelaria
   Posted at 13:58h, 26 stycznia Odpowiedz

   To zależy od wielu czynników, m.in. od tego czy posiadają Państwo wspólność małżeńską, czy też nie, czy składniki mieszkania zostały zakupione ze środków pochodzących z majątku wspólnego czy też odrębnego itp. Jeżeli wyposażenie mieszkania zostało zakupione z majątku wspólnego to podlega podziałowi. Najprościej samemu je wycenić, uwzględniając ewentualne zużycie. W przypadku, gdy strony mają rozbieżne zdania dot. wartości majątku, to ich wyceny dokona biegły sądowy ustanowiony przez Sąd.

 • Paula
  Posted at 18:15h, 19 sierpnia Odpowiedz

  Dzień dobry, Czy w przypadku,, gdy oddaję byłemu mężowi w gotówce połowę jego udziału we wspólnej dotychczas nieruchomości, obowiązuje jakiś podatek? Jeśli tak – jakiej wysokości i która strona musi go zapłacić?

  • Kancelaria
   Posted at 15:25h, 20 sierpnia Odpowiedz

   Dzień dobry, Czy w przypadku,, gdy oddaję byłemu mężowi w gotówce połowę jego udziału we wspólnej dotychczas nieruchomości, obowiązuje jakiś podatek? Jeśli tak – jakiej wysokości i która strona musi go zapłacić?

   Co do zasady podział majątku wspólnego małżonków jest wyłączony spod opodatkowania, pod warunkiem, iż wysokość spłaty odpowiada przysługującemu udziałowi w majątku wspólnym małżonków.

 • Kamila Drochowicz
  Posted at 21:03h, 10 lutego Odpowiedz

  Witam.

  Jestem po rozwodzie, w trakcie małżeństwa mąż wziął kredyt gotówkowy, za moja zgodą. Natomiast na umowie nie widnieje jako kredytobiorca. Do pewnego czasu wspólnie spłaciliśmy kredyt.. Z tego co wiem prawnie jesteśmy współwłaścicielami. Musiałam wyprowadzić się z domu i mąż teraz sam spłaca mieszkanie, odgrazając się że po spłacie całego kredytu będzie żądał zwrotu połowy wartości mieszkania. Nie wiem co robić. Czy może tak zrobić? Czy muszę płacić połowę raty? Czy mogę się jakoś zrzec współwłasności bez jego zgody? Bo on takowej nie chce podpisać. Pozdrawiam

  • Kancelaria
   Posted at 08:35h, 26 lutego Odpowiedz

   W momencie orzeczenia rozwodu pomiędzy małżonkami przestaje istnieć ustrój wspólności majątkowej. Przedmioty objęte wspólnością małżeńską stają się zwykłą współwłasnością, której podziału można domagać się w Sądzie.
   W przedstawionej sytuacji spłata długu będzie spoczywać przede wszystkim na tym z małżonków, któremu przypadnie w skutek podziału mieszkanie obciążone hipoteką i który pozostanie dłużnikiem rzeczowym. Należy jednak podkreślić, że podział majątku obejmuje wyłącznie aktywa, nie ma natomiast wpływu na długi z okresu małżeństwa. Oznacza to, że nawet w przypadku, gdy mieszkanie, na które małżonkowie wspólnie zaciągnęli kredyt przypadło po podziale tylko jednemu z nich, to oboje nadal pozostają dłużnikami osobistymi banku, który będzie mógł zaspokoić się z majątku każdego z nich.
   Co prawda po podziale majątku wspólnego, małżonkowie mogą zawrzeć umowę, że jeden z nich przejmie całość zobowiązań wynikających z zaciągniętego kredytu, przez co ten drugi będzie zwolniony z obowiązku spłaty. Skuteczność takiej umowy jest jednak uzależniona od wyrażenia zgody przez bank udzielający kredytu. Jest to przesłanka konieczna, a jej brak spowoduje, że przejęcie kredytu nie będzie wywoływało względem banku żadnych skutków prawnych. Podejmując decyzję w przedmiocie wyrażenia stosownej zgody, bank będzie kierował się oceną sytuacji finansowej przejmującego małżonka pod kontem jego zdolności do samodzielnej spłaty kredytu.
   Należy również zwrócić uwagę, iż obciążenie hipoteką wpływa w sposób oczywisty na wartość mieszkania, a zatem przy jej ustalaniu w toku podziału majątku wspólnego Sąd powinien uwzględnić to obciążenie. Wartość obciążenia z tytułu pozostałego do spłacenia kredytu hipotecznego należy odliczyć zarówno przy ustaleniu składników majątku wspólnego, jak i przy zaliczaniu wartości nieruchomości przyznanej jednemu z małżonków na poczet przysługującego mu udziału w majątku wspólnym.

 • Marcin Zawadzki
  Posted at 17:49h, 21 sierpnia Odpowiedz

  Dzień dobry,
  przed ślubem dostałem dostałem darowiznę od rodziców w wysokości 200 tys. zł celem nabycia mieszkania. Po ślubie (wspólność majątkowa ustawowa) doszło do nabycia mieszkania łącznie za 246 tys. zł. Środki pieniężne pochodziły z 1) mojej darowizny w wykonaniu polecenia 200 tys. zł, 2) 16 tyś. oszczędności żony sprzed ślubu, 3) 30 tys. z zaoszczędzonego wynagrodzenia po ślubie (z majątku wspólnego). W akcie notarialnym i w księdze wieczystej widnieje współwłasność majątkowa małżeńska moja i żony. Jeśli nie dojdziemy do porozumienia notarialnie, to jak sąd podzieli nieruchomość po rozwodzie? Czy jeśli nieruchomość przyznana zostanie mnie, to będę musiał spłacić żonę w wysokości ?

  • Kancelaria
   Posted at 14:18h, 23 sierpnia Odpowiedz

   Przy podziale majątku wspólnego małżonków sąd kieruje się zasadą wyrażoną w art. 43 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, która stanowi, że udziały małżonków w majątku wspólnym są równe.
   Niemniej, każdy z małżonków z ważnych powodów może żądać, ażeby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do powstania tego majątku.
   Z opisu stanu faktycznego wynika, że rodzice uczynili na Pana rzecz darowiznę w kwocie 200.000,00 zł, zatem kwota ta stanowi nakład z Pana majątku odrębnego na majątek wspólny.
   W trakcie postępowania o podział majątku wspólnego będzie Pan musiał wykazać, że rodzicie uczynili na Pana rzecz darowiznę. W tym celu należy przedłożyć w sądzie umowę darowizny oraz zgłosić wniosek o przesłuchanie w charakterze świadków rodziców oraz ewentualnie innych osób, które uczestniczyły albo wiedzą o dokonanej darowiźnie.
   W sytuacji, gdy udowodni Pan przed sądem, że poniósł nakład z majątku odrębnego na majątek wspólny sąd nie powinien uwzględnić kwoty darowizny przy podziale majątku wspólnego.
   Niewątpliwie sprawa o podział majątku wspólnego nie należy do łatwych, zwłaszcza przy żądaniu ustalenia nierównych udziałów, toteż doradzam skorzystanie z pomocy kancelarii prawnej.

Zostaw komentarz - wysyłając komentarz zgadzasz się na przetwarzanie swoich danych osobowych - ZOBACZ WIĘCEJ