Porwanie rodzicielskie

Porwanie rodzicielskie

Rodzic bądź opiekun prawny dziecka, które zostało wywiezione za granicę bez jego zgody bądź pozostaje za granicą pod nieznanym adresem może bezpłatnie złożyć do Ministerstwa Sprawiedliwości tzw. ,,wniosek o zwrot dziecka”.

Do przedmiotowego wniosku należy załączyć dokument, który potwierdzi władze rodzicielską wnioskodawcy np. akt urodzenia dziecka. Koniecznym jest również załączenie zdjęcia dziecka. Ponadto, do wniosku należy przygotować dokument, który stanowi potwierdzenie tego, że wywiezione za granicę dziecko na stałe mieszka w Polsce. O powyższym będzie stanowić np. zaświadczenie o pobycie dziecka w przedszkolu.

Prawidłowo złożony wniosek, wolny od braków formalnych, zostanie przekazany organom centralnym państwa, w którym znajduje się dziecko, wywiezione bez zgody i woli jednego z rodziców.

Jeżeli postępowanie w sprawie wykaże, że dziecko przebywa poza miejscem stałego pobytu wskutek naruszenia prawa do opieki jednego z rodziców bądź opiekuna prawnego, a wniosek wpłynął przed upływem roku od momentu wywiezienia dziecka, państwo niezwłocznie wyda zarządzenie o wydaniu dziecka.

Podstawa prawna

Podstawę złożenia w/w wniosku stanowi Konwencja dotycząca cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę sporządzona w Hadze dnia 25 października 1980 r. (Dz.U.1995.108.528 z dnia 25 września 1995 r.). Zapisy Konwencji mają na celu zagwarantowanie uprowadzonemu lub zatrzymanemu za granicą dziecku powrotu do miejsca jego stałego pobytu.

Pamiętać należy, że przepisy Konwencji, a więc skuteczność złożonego wniosku uzależniona jest od tego czy państwo do którego zostało wywiezione dziecko jest sygnatariuszem przedmiotowego aktu prawnego. Lista państw, które podpisały Konwencję Haską znajduje się pod adresem https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=24

Brak komentarzy

Zostaw komentarz - wysyłając komentarz zgadzasz się na przetwarzanie swoich danych osobowych - ZOBACZ WIĘCEJ