Realne prawa ofiar przemocy domowej

Realne prawa ofiar przemocy domowej

W dniu 30 kwietnia 2020 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza realne uprawnienia policji do przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Na czym polegają zmiany

Przepisy uprawniają policjanta do wydania wobec osoby stosującej przemoc w rodzinie natychmiastowego nakazu opuszczenia mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub wydanie zakazu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia.

Policjant, zanim wyda przedmiotowy nakaz bądź zakaz, zobowiązany jest do właściwej oceny sytuacji w rodzinie. W tym zakresie ustawodawca podpowiada, że funkcjonariusz powinien przeanalizować m.in. wiek osoby dotkniętej przemocą, fakt czy przemoc stosowana była wobec kobiety w ciąży, osoby niepełnosprawnej, czy wobec osoby zależnej od sprawcy.

Ponadto, funkcjonariusz policji powinien opierać się na zgromadzonych dowodach takich jak zeznania świadków przemocy, członków rodziny, sąsiadów bądź dokumentacji medycznej, jeżeli taką ofiara dysponuje.

Zarówno nakaz jak i zakaz są natychmiast wykonalne

Nakaz lub zakaz wydawany jest podczas interwencji podjętej przez policję w mieszkaniu albo w jego otoczeniu bądź wskutek powzięcia informacji o stosowaniu przemocy w rodzinie, szczególnie, jeżeli ta została zgłoszona przez ofiarę, kuratora sądowego czy pracownika jednostki organizacyjnej pomocy społecznej.

Policjant zobowiązany jest sporządzić protokół z czynności opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania. Ustawodawca przyznał osobie stosującej przemoc domową, prawo do zabrania z mieszkania przedmiotów osobistego użytku oraz tych służących do świadczenia pracy. Sprawca może zabrać także zwierzę jeżeli jest jego właścicielem, a członkowie rodziny się temu nie sprzeciwią.

Zażalenie nakazu bądź zakazu

Sprawca może zażalić wydany przeciw niemu nakaz bądź zakaz. Z wniesieniem środka odwoławczego musi się spieszyć, gdyż przysługuje mu termin jedynie trzech dni na jego wniesienie do właściwego, ze względu na miejsce położenia mieszkania, sądu rejonowego.

Sąd zobligowany został do rozpoznania przedmiotowego zażalenia w równie krótkim czasie, bo także w terminie trzech dni od jego wpływu. W przypadku uznania bezzasadności lub nielegalności wydania nakazu bądź zakazu wobec odwołującego się, sąd powiadomi o tym osobę dotkniętą przemocą, prokuratora oraz właściwą jednostkę policji. Co więcej, sąd zawiadomi przełożonego policjanta o bezzasadności, nielegalności lub nieprawidłowości w wydanym przez niego nakazie lub zakazie.

Nakaz lub zakaz tracą moc po upływie 14 dni od dnia ich wydania

Zwraca się uwagę na pewne mankamenty przedmiotowej regulacji, podważając ich zgodność z Konstytucją. Jednym z rozwiązań budzących wątpliwość jest dla przykładu regulacja stanowiąca o tym, że w sytuacji niemożliwości doręczenia nakazu lub zakazu sprawcy, umieszcza się go na drzwiach wspólnie zajmowanego z ofiarą przemocy mieszkania. Zawiadomienie w takiej formie traktuje się jako doręczone. Wydaje się, że powyższa forma doręczenia stygmatyzując sprawcę, sprzeciwia się konstytucyjnej zasadzie ochrony godności człowieka, szczególnie, że wskutek rozpoznania zaskarżenia od wydanego nakazu bądź zakazu może okazać się, że ten został nałożony bezpodstawnie.

Brak komentarzy

Zostaw komentarz - wysyłając komentarz zgadzasz się na przetwarzanie swoich danych osobowych - ZOBACZ WIĘCEJ