Świadczenie na pierwsze dziecko

Świadczenie na pierwsze dziecko

Dotychczas rodzice otrzymywali świadczenie wychowawcze na drugie i każde kolejne wychowywane dziecko niezależnie od wysokości uzyskiwanych dochodów. Aby uzyskać środki na pierwsze z narodzonych dzieci, dochód na członka rodziny, nie mógł przekroczyć 800,00 zł.

Od 1 lipca 2019 r. ulegnie rozszerzeniu program rodzina 500 plus realizowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Oznacza to, ze rodzice otrzymają świadczenie w kwocie 500,00 zł na każde dziecko niezależnie od wysokości uzyskiwanych przez nich dochodów.

Powyższe w ocenie prawodawcy zapewni poprawę jakości życia rodzin, ale i uprości procedury ubiegania się o świadczenie. Wniosek o przyznanie środków z programu ,,Rodzina 500+’’ zostanie skrócony, zostanie także zniesiony obowiązek każdorazowego ustalania wysokości dochodów uzyskiwanych w rodzinie na każdego z jej członków przez pracowników urzędów.

Ministerstwo przyjęło również rozwiązanie polegające zrezygnowaniu z wydawania decyzji administracyjnej w przedmiocie przyznania bądź odmowy przyznania świadczenia na rzecz wysyłania za pomocą poczty elektronicznej wnioskodawcom informacji o rozpatrzeniu złożonego wniosku. Rodzice nie posiadający poczty elektronicznej, powyższą informację uzyskają odbierając ją osobiście, przy czym nieodebranie dokumentu nie spowoduje wstrzymania wypłaty przyznanego świadczenia wychowawczego.

Ministerstwo zadeklarowało również wprowadzenie zmiany gwarantującej ciągłość wypłacania środków z programu w przypadku śmierci rodzica, któremu świadczenie zostało przyznane, bądź który zmarł po złożeniu wniosku, a przed jego rozpatrzeniem. W takiej sytuacji świadczenie ma zostać przyznane drugiemu z rodziców sprawujących nad dziećmi opiekę.

Więcej informacji o planowanych zmianach w programie ,,Rodzina 500+’’, a także o tym jak złożyć wniosek o przyznanie z niego środków znajduje się na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/rodzina-500-plus.

Brak komentarzy

Zostaw komentarz - wysyłając komentarz zgadzasz się na przetwarzanie swoich danych osobowych - ZOBACZ WIĘCEJ