Tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne – publiczne wsparcie przedsiębiorców w kryzysowej sytuacji

Tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne – publiczne wsparcie przedsiębiorców w kryzysowej sytuacji

Pisaliśmy dotychczas na blogu o tym, że w dniu 11 sierpnia 2020 r. weszła w życie ustawa o udzieleniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców.

Poprzednio opisywaliśmy jedną z form pomocy, jaką jest ,,pomoc na ratowanie” sankcjonowana ww. ustawą.

Głównym celem przedmiotowej ustawy jest wsparcie wsparcie restrukturyzacyjne przedsiębiorców zapobiegające ,,trudnościom społecznym lub prowadzące do przezwyciężenia niedoskonałości rynku.”

Tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne

Kolejną z form wsparcia wprowadzonych przedmiotową ustawą jest ,,tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne”. Zgodnie z przepisem art. 26 ww. ustawy wsparcie to jest udzielane mikro-, małemu lub średniemu przedsiębiorcy znajdującemu się w trudnej sytuacji ekonomicznej, po to, aby umożliwić mu wykonywanie działalności gospodarczej przez czas niezbędny do wdrożenia działań restrukturyzacyjnych mających na celu przywrócenie długookresowej zdolności do konkurowania na rynku.

Wsparcie to, tak samo jak ,,pomoc na ratowanie” udzielane jest również w formie pożyczki.

Udzielenie pomocy uwarunkowane jest wdrożeniem uproszczonego planu restrukturyzacji zawierającego wstępny opis i harmonogram planowanych środków restrukturyzacyjnych i związanych z nimi kosztami.

Zgodnie z przepisem art. 31 ustawy wysokość tymczasowego wsparcia restrukturyzacyjnego jest ograniczona do kwoty niezbędnej do kontynuowania działalności przez mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcę znajdującego się w trudnej sytuacji ekonomicznej w okresie, na który ta pomoc została udzielona, jednak nie dłuższym niż 18 miesięcy.

Tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne może być poprzedzone skorzystaniem z ,,pomocy na ratowanie”, w takim jednak wypadku okres pomocy na ratowanie wlicza się do okresu 18 miesięcy, o którym mowa wyżej.

Na beneficjencie spoczywa obowiązek sporządzania i przedkładnia ministrowi właściwemu do spraw gospodarki albo Agencji Rozwoju Przemysłu sprawozdań kwartalnych w terminie 45 dni po upływie kwartału korzystania z tymczasowego wsparcia i sprawozdania końcowego w terminie 90 dni po upływie okresu, na który udzielone zostało tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne.

Przedmiotem sprawozdań ma być wskazanie na co zostały wydatkowane uzyskane środki, a jego wzór ma zostać udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej.

Pożyczka z tymczasowego wsparcia restrukturyzacyjnego, również podlega spłacie w terminie ustalonym decyzją o przyznaniu pomocy.

Brak komentarzy

Zostaw komentarz - wysyłając komentarz zgadzasz się na przetwarzanie swoich danych osobowych - ZOBACZ WIĘCEJ