Usługi

Prawo rodzinne

 • Rozwód
 • Separacja
 • Dochodzenie alimentów
 • Obniżenie lub podwyższenie obowiązku alimentacyjnego
 • Uregulowanie władzy rodzicielskiej
 • Podział majątku dorobkowego

Prawo spadkowe

 • Stwierdzenie nabycia spadku
 • Przyjęcie lub odrzucenie spadku
 • Dziedziczenie gospodarstw rolnych
 • Wydziedziczenie lub uznanie spadkobiercy za niegodnego
 • Dział spadku
 • Zachowek

Prawo cywilne

 • Zasiedzenie nieruchomości
 • Procesy o zadośćuczynienie, odszkodowanie
 • Odszkodowanie za błędy w sztuce lekarskiej
 • Zniesienie współwłasności
 • Sprawy związane z prawem własności, użytkowaniem wieczystym, służebnościami
 • Zagadnienia związane z własnością intelektualną – sprawy związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych

Prawo pracy

 • Indywidualne i zbiorowe spory pracownicze
 • Odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę
 • Sprostowanie świadectwa pracy
 • Odszkodowania z tytułu nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy
 • Przygotowywanie aktów prawnych z zakresu prawa pracy- umów o pracę, regulaminów pracy, zarządzeń, kontraktów menedżerskich

Prawo gospodarcze i handlowe

 • Bieżąca obsługa prawna podmiotów gospodarczych
 • Zakładanie i rejestracja spółek handlowych
 • Przekształcenia formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej
 • Obsługa prawna procesów restrukturyzacyjnych spółek, tj: łączenia się spółek, podziału spółek, przekształcania spółek
 • Postępowanie likwidacyjne
 • Pozwy o zapłatę

Prawo podatkowe

 • Doradztwo podatkowe
 • Podatki dochodowe (PIT, CIT)
 • Podatek od towarów i usług (VAT)
 • Podatek akcyzowy
 • Podatek od spadków i darowizn

Prawo zamówień publicznych

 • Kompleksowa obsługa prawna postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
 • Analiza przedmiotu zamówienia pod kątem wyboru optymalnego trybu udzielenia zamówienia
 • Opracowanie (lub sprawdzenie) specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) i pozostałej dokumentacji postępowania
 • Sporządzanie odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej

Reprezentacja w postępowaniach

 • Przed sądami powszechnymi i administracyjnymi
 • Przed organami administracji
 • Postępowania karnoskarbowe
 • Przed Krajową Izbą Odwoławczą

Windykacja należności

 • Sporządzanie wezwań do zapłaty
 • Sporządzanie pozwów o zapłatę
 • Dochodzenie roszczeń z weksla
 • Prowadzenie postępowań egzekucyjnych
 • Egzekucja należności w ramach elektronicznego postępowania upominawczego (e-sąd)
 • reprezentacja przed organami egzekucyjnymi