O co chodzi w doręczeniach elektronicznych?

O co chodzi w doręczeniach elektronicznych?

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylająca dyrektywę 1999/93/WE, w dniu 1 lipca 2021 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 18 listopada 2020 r o doręczeniach elektronicznych.
Na mocy ww. ustawy doręczenie elektroniczne jest stawiane na równi z wysłaniem tradycyjnego listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub doręczeniem osobistym.
Ogólna regulacja zawarta w ustawie nakłada na podmioty publiczne, (tj. jednostki sektora finansów publicznych, inne państwowe jednostki organizacyjne, nieposiadające osobowości prawnej, osoby prawne utworzone w celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym, związki ww. podmiotów i komornicy sądowi), obowiązek doręczania między sobą korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego, a także obowiązek doręczenia korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego w kontaktach z podmiotami niepublicznymi, które posiadają adresy do doręczeń elektronicznych wpisane do bazy adresów elektronicznych.
Obowiązek posiadania adresu do doręczeń elektronicznych wpisanego do bazy, powiązanego z publiczną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego albo kwalifikowaną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego, spoczywa na adwokatach, radcach prawnych, doradcach podatkowych, doradcach restrukturyzacyjnych, rzecznikach patentowych, notariuszach, radcach Prokuratorii Generalnej RP, podmiotach niepublicznych wpisanych do KRS przez 1 października 2021 r., podmiotach niepublicznych wpisanych do CEIDG
Rozumienie “kwalifikowanej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego” zostało określone w art. 3 ust. 37 i art. 44 ww. rozporządzenia, jako usługi spełniające wymogi bycia świadczonymi przez co najmniej jednego kwalifikowanego dostawcę usług zaufania, z dużą dozą pewności zapewniające identyfikację nadawcy, a także zapewniające identyfikację adresata przed dostarczeniem danych. Wysyłanie i otrzymanie danych jest zabezpieczone zaawansowanym podpisem elektronicznym lub zaawansowaną pieczęcią elektroniczną kwalifikowanego dostawcy usług zaufania publicznego w taki sposób, by wykluczyć możliwość niewykrywalnej zmiany danych. Każda zmiana danych niezbędna do wysłania bądź otrzymania danych będzie wyraźnie wskazana nadawcy i adresatowi danych, zaś data i czas wysłania wszelkiej zmiany danych będzie wskazana za pomocą kwalifikowanego elektronicznego znacznika czasu.
Jednakże, nie do wszystkich doręczeń będą mogły być zastosowane powyższe regulacje. Doręczeń elektronicznych nie będzie stosować się do korespondencji zawierającej informacje niejawne, nie będą też stosowane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz w konkursie prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych. Procedura e-doręczeń nie będzie także stosowana w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji (ustawa z 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi). Także w tych sytuacjach, w których przepisy odrębne przewidują wnoszenie lub doręczanie korespondencji z wykorzystaniem innych niż adres do doręczeń elektronicznych rozwiązań techniczno-organizacyjnych, w szczególności na konta w systemach teleinformatycznych obsługujących postępowania sądowe lub do repozytoriów dokumentów nie będą stosowane doręczenia elektroniczne.

Brak komentarzy

Zostaw komentarz - wysyłając komentarz zgadzasz się na przetwarzanie swoich danych osobowych - ZOBACZ WIĘCEJ