Czytelniku wykorzystaj Rzecznika Finansowego

Czytelniku wykorzystaj Rzecznika Finansowego

Czytelniku, jeżeli korzystałeś z usług i produktów podmiotu finansowego, o którym mowa w treści przepisu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2279 z późn. zm.) czyli np. banku, spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, a reklamacja przez Ciebie złożona nie została pozytywnie rozpatrzona bądź mimo upływu czasu na odpowiedź instytucji, nie otrzymałeś jej, złóż wniosek do Rzecznika Finansowego.

Rzecznik Finansowy prowadzi tzw. postępowania interwencyjne wobec podmiotów finansowych, które nie respektują uprawnień ich klientów.

Postępowanie przed Rzecznikiem wszczyna się na wniosek, którego wzór dostępny jest na jego stronie internetowej. Załącznikiem do wniosku powinna być przede wszystkim korespondencja wymieniona z podmiotem finansowym tzn. zgłoszenie reklamacyjne i odpowiedź adresata.

Co możesz uzyskać?

Rzecznik w ciągu około 2 miesięcy od złożenia wniosku o wszczęcie postępowania interwencyjnego prześle do instytucji finansowej wystąpienie. Podmiot rynku finansowego nie jest nim związany i może pozostać przy swoim stanowisku. W takiej sytuacji, Rzecznik przygotowuje ,,pismo kończące”, które otrzymasz wraz z kopią ,,wystąpienia”. Dokumenty te będą zawierały w swej treści argumentację, która pomoże podjąć ci decyzję co do tego, czy skierować sprawę do sądu oraz na jakiej podstawie oprzeć swoje roszczenie.

Brak komentarzy

Zostaw komentarz - wysyłając komentarz zgadzasz się na przetwarzanie swoich danych osobowych - ZOBACZ WIĘCEJ