Jak sporządzić ważny testament?

Jak sporządzić ważny testament?

W testamencie spadkodawca określa swoją ostatnią wolę, rozporządzając swoim majątkiem na wypadek śmierci.

Możliwości i wymagania

Aby sporządzić testament możemy udać się do notariusza, ale możemy sporządzić go także samodzielnie. W tym ostatnim przypadku trzeba jednak pamiętać, by spisany testament odpowiadał wymaganiom określonym przepisami prawa. Zgodnie z artykułem 949 § 1 kodeksu cywilnego, dla ważności testamentu wymagane jest by był on w całości sporządzony pismem ręcznym i był podpisany przez osobę, która go sporządziła oraz opatrzony datą. Podpis, musi być odręczny i złożony pod tekstem oświadczenia woli. Nie jest konieczne podpisanie się imieniem i nazwiskiem, podpis nie musi być też czytelny. Ma jedynie wskazywać na to, że złożyła go właściwa osoba. Gdy chodzi o datę, najlepiej umieścić datę dzienną – może to rozwiązać ewentualne kwestie sporne.

Pamiętaj!

Nie będzie ważny testament napisany na komputerze, wydrukowany, a następnie podpisany przez spadkodawcę. Zbyt łatwe byłoby sfałszowanie takiego testamentu.

Kto może sporządzić testament

Testament może być sporządzony przez każdego, kto ma pełną zdolność do czynności prawnych. Może być on także zmieniany czy odwołany, ale tylko i wyłącznie przez testatora, czyli osobę, która go sporządziła testament. Testatorem może być tylko jedna osoba, co oznacza, że nie można sporządzać testamentów wspólnych. Co istotne, także małżonkowie nie mogą sporządzić wspólnego testamentu.

Treść testamentu

Treść testamentu zależy od woli testatora. Należy jednak pamiętać, że rozporządzenie uzależnione od terminu lub warunku będzie nieważne, chyba że spełnią się przed otwarciem spadku, czyli chwilą śmierci spadkodawcy. Możliwe jest też dokonanie w testamencie tzw. zapisu, czyli zobowiązania konkretnego spadkobiercy lub spadkobierców do przekazania określonej osobie określonego składnika majątku. Przykładowo: Kowalski dziedziczy cały majątek, ale zostaje zobowiązany do przekazania samochodu wchodzącego w jego skład Nowakowi, będącemu w tym wypadku zapisobiercą. Obecnie w polskim prawie spadkowym przybiera on dwie postacie: zapisu zwykłego lub zapisu windykacyjnego.

10 komentarzy
 • Jolanta
  Posted at 15:21h, 06 lipca Odpowiedz

  Czy zapis kawalerki /mieszkania/ w testamencie własnoręcznym jest właściwy czy musi być sporządzony przez notariusza?

  • Kancelaria
   Posted at 15:21h, 06 lipca Odpowiedz

   Najbardziej skutecznym sposobem przekazania konkretnemu spadkobiercy określonej rzeczy wchodzącej w skład spadku jest dokonanie tego w drodze zapisu windykacyjnego. Instytucja ta działa w ten sposób, że spadkobierca staje się właścicielem rzeczy objętej zapisem z chwilą śmierci spadkodawcy i nie jest konieczne dokonywanie żadnych innych czynności prawnych. Taki zapis można jednak umieścić jedynie w testamencie notarialnym, zatem konieczne będzie udanie się do notariusza.

 • Joanna
  Posted at 15:20h, 06 lipca Odpowiedz

  Moi rodzice chcą sporządzić testament w domu. Ja namawiam ich, żeby poszli do notariusza, bo uważam, że testament tak napisany jest zawsze ważny. Rodzice ociągają się, bo nie chcą płacić u notariusza. Jak mam ich przekonać?

  • Kancelaria
   Posted at 15:21h, 06 lipca Odpowiedz

   Testament sporządzony własnoręcznie w domu ma taką samą moc prawną, jak testament notarialny. Proszę pamiętać, że każde z rodziców musi sporządzić testament oddzielnie. Aby testamenty były ważne powinny być w całości sporządzone pismem ręcznym, zawierać datę i własnoręczny podpis.

   Argumentem przemawiającym za sporządzeniem testamentu u notariusza jest to, że testament notarialny stanowi najpewniejszą formę dysponowania majątkiem na wypadek śmierci.

   Notariusz doradzi jak sformułować poszczególne rozrządzenia testamentowe, tak aby jak najdokładniej oddać wolę spadkodawcy. Niewątpliwą zaletą testamentu sporządzonego w ten sposób jest także zminimalizowanie ryzyka jego zniszczenia, czy zaginięcia, co jest dość powszechnym zjawiskiem w przypadku testamentów własnoręcznych. Należy bowiem pamiętać, że testament, którego nie odnaleziono w praktyce nie wywoła żadnych skutków. Koszt sporządzenia testamentu notarialnego wynosi, w zależności od treści testamentu, 50 – 150 zł + 23 % VAT.

   W tym kontekście warto wspomnieć, że ogromnym ułatwieniem dla spadkobierców w poszukiwaniu testamentu po śmierci testatora jest Notarialny Rejestr Testamentów (NORT). Zarejestrowanie testamentu w NORT jest dla spadkodawcy dobrowolne i bezpłatne. Zmniejsza ono ryzyko, że testament pozostanie po śmierci spadkodawcy nieujawniony lub będzie odnaleziony z opóźnieniem.

 • Danuta
  Posted at 15:20h, 06 lipca Odpowiedz

  Mój mąż, który był obywatelem Niemiec sporządził testament notarialny w 2013 roku.
  W Polsce wraz z mężem byliśmy współwłaścicielami domu, toteż musiałam założyć sprawę przed sądem polskim. Zeznawałam w Sądzie, że mąż spisał wcześniej, bo w 2010 r. testament odręczny.
  Nie rozumiem dlaczego Sąd w Polsce zobowiązał mnie do jego złożenia wraz z „Apostile”. Istnieje przecież zasada, że testament późniejszy uchyla ten, który został sporządzony wcześniej.

  • Kancelaria
   Posted at 15:21h, 06 lipca Odpowiedz

   Dzień dobry,

   Sporządzenie nowego testamentu nie zawsze jest równoznaczne z odwołaniem sporządzonego wcześniej. Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, jeśli spadkodawca sporządził nowy testament nie zaznaczając w nim, że odwołuje poprzedni, odwołaniu ulegają tylko te postanowienia „starego” testamentu, których nie da się pogodzić z treścią nowego testamentu.

   Ponadto, zgodnie z obowiązującym prawem, każda osoba zobowiązana jest złożyć do sądu spadku wszystkie testamenty, które posiada, niezwłocznie po dowiedzeniu się o śmierci spadkodawcy. Nie ma znaczenia fakt, iż któryś z testamentów jest nieczytelny, zniszczony, bądź w świetle prawa nieważny. To do sądu należy bowiem ostateczna ocena tych dokumentów i na tej podstawie ustalenie ostatniej woli spadkodawcy.

   Klauzula Apostille umieszczona na obcojęzycznym dokumencie urzędowym poświadcza jego autentyczność. Jej uzyskanie pozwala na posługiwanie się takim dokumentem na terenie Polski i innych państw Unii Europejskiej. Taki dokument może być przedkładany przed sądami, urzędami czy innego rodzaju instytucjami bez konieczności spełnienia dodatkowych wymogów związanych z jego uwierzytelnieniem.

 • Elżbieta
  Posted at 15:19h, 06 lipca Odpowiedz

  Razem z mężem planujemy przekazać wnukowi w spadku mieszkanie. Słyszałam, że nie jest możliwe, żebyśmy razem napisali testament. Czy to prawda?

  • Kancelaria
   Posted at 15:21h, 06 lipca Odpowiedz

   Polskie prawo spadkowe nie dopuszcza możliwości sporządzania testamentów wspólnych, w tym również przez małżonków i krewnych. Mogłoby to rodzić komplikacje, gdyby na przykład jeden z małżonków chciał odwołać wspólny testament albo jego niektóre postanowienia. Każdy testament musi zawierać oświadczenie woli tylko jednego spadkodawcy. Zgodnie z prawem, wspólny testament jest nieważny. Mogą Państwo natomiast umieścić swoje testamenty na jednej kartce – jeden pod drugim, obok siebie lub na odwrotnych stronach. Jest to możliwe, o ile każdy z nich będzie wyodrębniony co do treści i podpisany przez jednego małżonka. Rzecz jasna, nie ma żadnych przeszkód, aby treść rozrządzeń zawartych w Państwa testamentach była tożsama.

 • Beata
  Posted at 15:19h, 06 lipca Odpowiedz

  Parę miesięcy temu zmarła moja mama. Teraz brat twierdzi, że znalazł napisany przez mamę testament, w którym zapisała wszystko jemu, chociaż wcześniej o tym nigdy nie wspominała. Podejrzewam, że brat mógł podrobić testament. Co mogę zrobić w takiej sytuacji? Proszę o poradę. Beata

  • Kancelaria
   Posted at 15:21h, 06 lipca Odpowiedz

   Jeżeli dotychczas nie zostało wszczęte postępowanie spadkowe po mamie, to powinna Pani wystąpić do sądu z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku. W postępowaniu spadkowym powinna Pani zgłosić zarzut nieważności testamentu i złożyć wniosek o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego grafologa. Biegły ustali, czy testament, na który powołuje się brat został napisany przez Pani mamę. Jeśli nie – testament jest nieważny – a więc sąd stwierdzi dziedziczenie na podstawie ustawy.
   Co więcej, podrobienie przez spadkobiercę testamentu stanowi przesłankę uznania go przez sąd za niegodnego, z takim skutkiem, że w ogóle nie będzie dziedziczył. Uznania spadkobiercy za niegodnego może żądać każdy, kto ma w tym interes, w ciągu roku od chwili, gdy dowiedział się o przyczynie niegodności, nie później jednak niż przed upływem trzech lat od chwili śmierci spadkodawcy. W grę wchodzi też odpowiedzialność karna. Podrobienie testamentu stanowi przestępstwo zagrożone karą do 5 lat pozbawienia wolności.

Zostaw komentarz - wysyłając komentarz zgadzasz się na przetwarzanie swoich danych osobowych - ZOBACZ WIĘCEJ