Jak zasiedzieć nieruchomość?

Jak zasiedzieć nieruchomość?

Dzięki zasiedzeniu możliwe jest nabycie własności nieruchomości, z której korzystamy jak jej właściciel, np. płacąc podatek od nieruchomości, uprawiając ziemię, budując dom, chociaż zgodnie z prawem właścicielem jest ktoś inny. Stwierdzenie przez sąd zasiedzenia nieruchomości umożliwia ochronę przed roszczeniami byłych właścicieli i ich spadkobierców.

Upływ czasu

Aby można było stwierdzić, że doszło do zasiedzenia konieczny jest upływ czasu. Okres zasiedzenia jest różny w zależności od tego, czy obejmując nieruchomość w posiadanie byliśmy w dobrej, czy w złej wierze. Jeśli nie wiedzieliśmy, że nie jesteśmy właścicielami możemy uzyskać nieruchomość po 20 nieprzerwanych latach jej posiadania. Jeżeli zaś wiedzieliśmy, lub w danych okolicznościach powinniśmy byli wiedzieć, że nie jesteśmy właścicielami konieczny jest upływ 30 lat. Zasiedzenia nie przerywa śmierć. Jeżeli np. nasi rodzice korzystali z nieruchomości jak właściciele – okres ich posiadania wlicza się do naszego okresu zasiedzenia.

Wniosek o stwierdzenie nabycia własności przez zasiedzenie

Jeżeli przesłanki zasiedzenia zostały spełnione, posiadacz nieruchomości nabywa jej własność i może żądać potwierdzenia tego w drodze orzeczenia sądowego. Wniosek o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie powinien wskazywać na okoliczność upływu odpowiedniego okresu czasu, opisywać wszelkie okoliczności świadczące o tym, iż wnioskodawca władał daną nieruchomością jak właściciel, wskazywać świadków na tą okoliczność.

Wymagane dokumenty, opłata

Do wniosku należy dołączyć:

– odpis z księgi wieczystej albo stosowne zaświadczenie o stanie prawnym nieruchomości wynikającym ze zbioru dokumentów,

– mapę nieruchomości sporządzoną według zasad obowiązujących przy oznaczaniu nieruchomości w księdze wieczystej oraz wyciąg z ewidencji gruntów.

Wniosek podlega stałej opłacie w wysokości 2000 zł.

Postanowienie sądu

Postanowienie sądu jest dowodem nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie
i stanowi podstawę wpisu prawa własności do księgi wieczystej. Jeżeli wnioskodawca nie wskazał innych zainteresowanych, orzeczenie może zapaść dopiero po ich wezwaniu przez ogłoszenie. Jeżeli w terminie wskazanym w orzeczeniu nikt się nie zgłosi albo zgłosiwszy się własności nie wykaże, sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostało ono udowodnione.

4 komentarze
 • Barbara
  Posted at 15:02h, 25 lutego Odpowiedz

  Dzień dobry. Proszę o pomoc w sprawie, która ostatnio mnie niepokoi. Mamy z mężem wspólność majątkową. Ostatnio dowiedziałam się, że dom, w którym mieszkamy i działka, na której jest położony nie należały kiedyś do mojego męża, tylko został nabyte przez zasiedzenie. Na początku małżeństwa mąż załatwiał jakieś sprawy w związku z tym. Teraz powiedział mi tylko, żebym się nie martwiła, bo wszystko jest w porządku. Martwię się, bo nie wiem czy dom, w którym mieszkam należy też do mnie, czy tylko do męża. Barbara

  • Kancelaria
   Posted at 15:43h, 05 lipca Odpowiedz

   Do zasiedzenia nieruchomości dochodzi wówczas, gdy osoba, której nie przysługuje własność nieruchomości korzysta z niej przez pewien okres czasu (20, bądź 30 lat) tak, jakby była właścicielem. Po upływie tego okresu posiadacz nabywa własność nieruchomości, którą włada. Do okresu posiadania przez daną osobę zalicza się także okresy posiadania jej poprzedników.

   Wspomniała Pani, że Mąż nabył nieruchomość przez zasiedzenie już w czasie trwania małżeństwa. Bieg terminu zasiedzenia rozpoczął się prawdopodobnie, gdy jeszcze nie byli Państwo małżeństwem, lecz – co istotne – zakończył się już po ślubie, czyli po powstaniu wspólności majątkowej. W takiej sytuacji, na skutek zasiedzenia nieruchomość (dom i działka) stała się składnikiem majątku wspólnego Pani i Męża.

 • Alina
  Posted at 11:06h, 18 czerwca Odpowiedz

  Czy można zasiedzieć nieruchomość państwową. Jak dużo czasu trzeba posiadać nieruchomość?

  • Kancelaria
   Posted at 15:43h, 05 lipca Odpowiedz

   Od dnia 1 października 1990 roku zasiedzenie nieruchomości państwowej możliwe jest wedle takich samych reguł, jak zasiedzenie każdej innej nieruchomości. Z dniem tym przestały bowiem obowiązywać przepis Kodeksu Cywilnego zakazujący nabycia w drodze zasiedzenia nieruchomości państwowych i komunalnych.

   Aby doszło do zasiedzenia osoba zajmująca nieruchomość musi władać nią nieprzerwanie jak właściciel, z wyłączeniem innych osób, przez wskazany okres czasu. Termin zasiedzenia wynosi 20 lat, chyba że dotyczy osoby, która objęła nieruchomość państwową w posiadanie będąc w złej wierze. Zła wiara oznacza, że osoba, która zajmuje cudzą nieruchomość wie, że nie jest właścicielem, lub też przy zachowaniu należytej staranności mogłaby się o tym dowiedzieć. W tym przypadku termin zasiedzenia wynosi lat 30. Na poczet terminu zasiedzenia można zaliczyć czas posiadania nieruchomości państwowej sprzed 1 października 1990 r., ale nie więcej niż 1/2 aktualnego okresu zasiedzenia.

Zostaw komentarz - wysyłając komentarz zgadzasz się na przetwarzanie swoich danych osobowych - ZOBACZ WIĘCEJ