Jak zobowiązać się do sprzedaży nieruchomości?

Jak zobowiązać się do sprzedaży nieruchomości?

W obrocie nieruchomościami, decydując się na zawarcie umowy, strony niejednokrotnie nie mogą od razu doprowadzić do jej zawarcia, bądź to z powodu braku wymaganych dokumentów, bądź też z powodu aktualnej sytuacji ekonomicznej. W takim przypadku strony mogą zawrzeć umowę przedwstępną, której celem jest doprowadzenie do zawarcia umowy przyrzeczonej.

Postanowienia umowy przedwstępnej

Umowa przedwstępna może zobowiązywać do zawarcia w przyszłości przyrzeczonej umowy sprzedaży jedną lub obie strony. Konieczne elementy treści takiej umowy to:

– określenie nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży,

– ceny,

– zobowiązanie sprzedającego do przeniesienia własności nieruchomości i jej wydania,

– zobowiązanie kupującego do zapłaty ceny i odbioru nieruchomości.

W umowie mogą się znaleźć także inne postanowienia, dotyczące np. zadatku, zaliczki, kary umownej, czy tez prawa odstąpienia.

Termin zawarcia umowy przyrzeczonej

Określenie w umowie przedwstępnej terminu zawarcia umowy przyrzeczonej jest pożądane, gdyż pomaga uniknąć ewentualnych sporów, lecz nie jest konieczne. W braku oznaczenia, umowa przyrzeczona powinna zostać zawarta w terminie wyznaczonym przez stronę uprawnioną do żądania jej zawarcia, a gdy uprawnione są obie strony i każda z nich wyznaczyła inny termin – w terminie wyznaczonym przez stronę, która pierwsza złożyła oświadczenie. Termin zawarcia umowy przyrzeczonej powinien być wyznaczony w ciągu roku od zawarcia umowy przedwstępnej. W przeciwnym wypadku nie można żądać zawarcia umowy przyrzeczonej.

Forma i skutki prawne umowy

Umowę przedwstępną można zawrzeć w dowolnej formie. Forma umowy przedwstępnej ma jednak znaczenie jeżeli druga strona uchyla się od zawarcia umowy przyrzeczonej. Wówczas, możliwość dochodzenia przed sądem zawarcia umowy przyrzeczonej istnieje jedynie, gdy umowę przedwstępną zawarto w formie aktu notarialnego. W innym wypadku, strona gotowa do zawarcia umowy przyrzeczonej może się jedynie domagać naprawienia szkody poniesionej przez to, że liczyła na jej zawarcie, czyli zwrotu wydatków poniesionych w związku z zawarciem umowy przedwstępnej oraz potrzebnych do zawarcia umowy przyrzeczonej.

Brak komentarzy

Zostaw komentarz - wysyłając komentarz zgadzasz się na przetwarzanie swoich danych osobowych - ZOBACZ WIĘCEJ