Kiedy podwyżka czynszu jest bezprawna?

Kiedy podwyżka czynszu jest bezprawna?

Strony umowy najmu określają zwykle w umowie wysokość czynszu. Jednak raz ustalony czynsz może ulec zmianie, w tym także podwyższeniu. Podwyżki czynszu mogą być kwestionowane przez najemców, ponieważ nie każda podwyżka czynszu jest prawnie dopuszczalna. Interesy najemców chronione są przez przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów.

Lokale komunalne

Nieco inaczej wygląda ustalanie czynszu przy wynajmie lokalu komunalnego. Ważna jest uchwała rady gminy wyznaczająca zasady polityki czynszowej oraz wydane na jej podstawie zarządzenie wójta, burmistrza lub prezydenta miasta określające stawki czynszu w tych lokalach. Jeżeli akty te naruszają prawo, to dokonana na ich podstawie podwyżka może być zakwestionowana.

Zasady podwyższania czynszu

Właściciel nie może zaskakiwać lokatorów częstymi podwyżkami czynszu. Podwyżka czynszu nie może być dokonywana częściej aniżeli dwa razy w roku. Zasada ta odnosi się do lokali komunalnych jak i do lokali prywatnych. Tak więc, jeżeli właściciel będzie chciał w ciągu roku dokonać trzeciej podwyżki, można to zakwestionować. Należy pamiętać, że podniesienie czynszu nie może być dokonywane częściej niż co sześć miesięcy oraz, że wypowiedzenie wysokości czynszu musi mieć formę pisemną. W przeciwnym wypadku nowy czynsz może być kwestionowany przez najemcę.

Co z mediami

Media stanowią opłaty niezależne od właściciela, w związku z czym przepisy odnoszące się do zasad podwyżki czynszu nie są stosowane do podwyżki mediów. Zasad ustalania wysokości opłat za media należy poszukiwać w innych przepisach, np. w prawie energetycznym gdy chodzić będzie o opłaty za energię czy w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków w przypadku opłat za wodę i odbiór ścieków. Z ustawy o ochronie praw lokatorów wynika jedynie prawo lokatora do żądania zestawienia opłat z podaniem przyczyny podwyżki. W przypadku nie otrzymania tych informacji przez najemcę, podwyżka mediów jest niedopuszczalna. Należy jednak zauważyć, że najczęściej jest tak, że lokator zawiera umowę dostawy mediów bezpośrednio z dostawcą i wtedy też bezpośrednio z nim się rozlicza. Zaś wspomniane prawo żądania kalkulacji przysługuje jedynie w przypadku, gdy opłaty za media rozliczane są przez zarządcę budynku.

2 komentarze
 • Arek
  Posted at 14:07h, 17 lipca Odpowiedz

  Dzień dobry,
  czy właściciel mieszkania może mi podwyższyć czynsz z miesiąca na miesiąc? Nie mam nic w umowie najmu na ten temat.

  • Kancelaria
   Posted at 13:53h, 06 lipca Odpowiedz

   Podstawowym obowiązkiem najemcy jest płacenie czynszu najmu wynajmującemu. Wysokość tego czynszu jest określana w umowie najmu, którą zawierają między sobą najemca i wynajmujący. Należy jednak pamiętać, że wysokość czynszu może ulec zmianie, albowiem jednym z uprawnień przysługujących wynajmującemu jest prawo do podwyższenia wysokości umówionego czynszu. W zależności od tego, czy wynajmowany lokal jest lokalem mieszkalnym czy też nie, sytuacja przedstawia się odmiennie.

   W przypadku lokali mieszkalnych ochronę lokatorów zapewnia art. 8a ustawy o ochronie praw lokatorów. Zgodnie z jego treścią podwyższenie wysokości czynszu może nastąpić najpóźniej na koniec miesiąca kalendarzowego, a dodatkowo konieczne jest zachowanie terminu wypowiedzenia, który w tym przypadku wynosi 3 miesiące. W umowie ten termin może być wydłużony, ale należy pamiętać, że nie można tego terminu skrócić (np. do 2 miesięcy). Co więcej, wypowiedzenie wysokości czynszu musi być dokonane na piśmie (nie jest wystarczające poinformowanie najemcy w inny sposób, np mailem; konieczna jest forma pisemna). Brak dochowania formy pisemnej powoduje nieważność takiego wypowiedzenia wysokości czynszu, a zatem najemcę w dalszym ciągu będą obowiązywały poprzednio ustalone stawki, nawet po upływie 3 miesięcy od otrzymania takiego zawiadomienia.

   Jeżeli lokator (najemca) nie zgadza się na podwyższenie wysokości czynszu, to może w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania pisemnego wypowiedzenia wysokości czynszu odmówić zgody na podwyższenie wysokości czynszu, czego skutkiem będzie rozwiązanie stosunku prawnego (umowy najmu). Jeżeli natomiast podwyżka jest niezasadna lub też jest zasadna, ale w innej wysokości, najemca może złożyć pozew do sądu. W takim przypadku to właściciel musi wykazać zasadność podwyżki.

   Podwyższenie czynszu nie może być dokonywane częściej niż co 6 miesięcy (termin ten biegnie od dnia, w którym podwyżka zaczęła obowiązywać).

Zostaw komentarz - wysyłając komentarz zgadzasz się na przetwarzanie swoich danych osobowych - ZOBACZ WIĘCEJ