Koszty utrzymania w domu pomocy społecznej

Koszty utrzymania w domu pomocy społecznej

Umieszczony w domu pomocy społecznej rodzic, który wymaga całodobowej opieki samodzielnie pokrywa koszty swojego utrzymania. W sytuacji gdy środki jakie ten uzyskuje np. z emerytury bądź renty są niewystarczające na pokrycie należności za pobyt i opiekę świadczoną w domu pomocy, obowiązani do jej pokrywania są jego małżonek, a w dalszej kolejności zstępni czyli jego dzieci.

Z dniem 4 października 2019 r. zaczęły obowiązywać zmienione przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Wprowadzony nowelizacją art. 64a wymienionej ustawy stanowi o tym, że obowiązana do wnoszenia opłaty za pobyt rodzica w domu pomocy społecznej osoba, może zwolnić się z ciążącego na niej obowiązku. Zwolnienie będzie możliwe po wystosowaniu wniosku, do którego zobowiązany załączy ,,(…) prawomocne orzeczenie sądu o pozbawieniu rodzica władzy rodzicielskiej nad tą osobą i oświadczy, że władza rodzicielska nie została przywrócona albo prawomocne orzeczenie sądu o skazaniu za umyślne przestępstwo popełnione z użyciem przemocy na szkodę osoby obowiązanej do wnoszenia opłaty, jej małoletniego rodzeństwa lub jej rodzica .”

Nowelizacja przepisów w ocenie ustawodawcy była niezbędna ze względu na potrzebę przeciwdziałania poczuciu niesprawiedliwości w jakim żyły dorosłe dzieci opłacające pobyt rodzica w domu opieki społecznej, który wcześniej zaniedbywał je przez lata dorastania.

Brak komentarzy

Zostaw komentarz - wysyłając komentarz zgadzasz się na przetwarzanie swoich danych osobowych - ZOBACZ WIĘCEJ