Majątek małżeński po rozwodzie

Majątek małżeński po rozwodzie

Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje tak zwana wspólność majątkowa małżeńska. Oznacza to, że prawie wszystko, co mąż i żona nabędą od dnia ślubu, staje się ich wspólną własnością. Po ustaniu małżeństwa często problemem staje się kwestia sprawiedliwego podziału majątku małżeńskiego.

Majątek do podziału

Jeżeli byli małżonkowie nie dojdą do porozumienia, konieczne może się okazać wystąpienie z wnioskiem o sądowy podział majątku wspólnego. Wniosek powinien między innymi wskazywać majątek, którego ma dotyczyć podział. Będą to przede wszystkim: dochody uzyskiwane z pracy zarobkowej małżonków, dochody z ich działalności gospodarczej, dochody, jakie przynoszą majątki osobiste małżonków, a także oszczędności gromadzone na kontach emerytalnych. Z drugiej strony, nie będą podlegały podziałowi przedmioty należące tylko do jednego małżonka. Tak zwany majątek osobisty każdego z małżonków stanowią w szczególności: przedmioty nabyte przed ślubem, otrzymane w drodze dziedziczenia i darowizn (także w trakcie trwania małżeństwa), rzeczy użytku osobistego, nagrody za osobiste osiągnięcia.

Nierówne udziały

Co do zasady, majątek małżeński zostanie rozdzielony po połowie. Wynika to z faktu, iż obowiązuje domniemanie równych udziałów małżonków w majątku wspólnym. Z ważnych powodów każdy z małżonków może się jednak domagać, aby sąd ustalił nierówne udziały w majątku małżeńskim. Żądanie takie będzie uzasadnione w przypadku wyraźnej dysproporcji między stopniem przyczynienia się do powstania majątku wspólnego. Podejmując decyzję, sąd weźmie pod uwagę postępowanie małżonków w czasie trwania małżeństwa w zakresie wykonywania przez nich obowiązków względem rodziny. Obok pracy zarobkowej, sąd uwzględni również pracę we wspólnym gospodarstwie domowym i przy wychowaniu dzieci. Powodami nierównego podziału mogą być między innymi nieróbstwo jednego z małżonków, marnotrawienie majątku, czy też pijaństwo.

Nakłady na majątek wspólny

Na wniosek jednego z małżonków, postępowanie może objąć także rozliczenie nakładów i wydatków z majątku osobistego na majątek wspólny oraz z majątku wspólnego na majątek osobisty. Dowodami w sprawie o podział majątku wspólnego mogą być na przykład zaświadczenia o dochodach, potwierdzenia przelewów, faktury, umowy darowizny.

8 komentarzy
 • Maciej
  Posted at 10:01h, 30 stycznia Odpowiedz

  Zamierzam wystąpić do sądu o separację. Wyprowadziłem się ze wspólnego mieszkania i byłem zmuszony wynająć inne lokum. W przypadku, gdy sąd wyda wyrok o separacji zamierzam kupić sobie kawalerkę. Czy to będzie mój odrębny majątek? Czy w przypadku separacji mogę domagać się ustalenia winy żony?

  • Kancelaria
   Posted at 08:43h, 09 lipca Odpowiedz

   W przypadku orzeczenia przez sąd separacji między małżonkami wszystko, co Pan kupi (w tym także mieszkanie) będzie stanowiło Pana majątek osobisty. Oczywiście może Pan żądać, aby sąd orzekł separację z winy żony, ale trzeba udowodnić, że to ona zawiniła rozkładowi pożycia małżeńskiego.

 • Ireneusz
  Posted at 22:05h, 05 maja Odpowiedz

  Witam,
  Czy w trakcie trwania małżeństwa mogę domagać się podziału majątku, którego dorobiłem się razem z żoną. Jeżeli istnieje taka możliwość to gdzie to można przeprowadzić, jakie są opłaty. Czy od podziału majątku trzeba zapłacić podatek? Irek

  • Kancelaria
   Posted at 08:43h, 09 lipca Odpowiedz

   Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny).

   I. USTANIE WSPÓLNOŚCI MAJĄTKOWEJ W TRAKCIE TRWANIA MAŁŻEŃSTWA

   Zgodnie z art. 35 kodeksu rodzinnego, w czasie trwania wspólności ustawowej żaden z małżonków nie może żądać podziału majątku wspólnego. Tak więc podział majątku wspólnego jest możliwy dopiero po ustaniu tejże wspólności. Ustanie wspólności majątkowej w trakcie trwania małżeństwa może zaś nastąpić na skutek:

   1. zawarcia przez małżonków umowy o ustanowieniu rozdzielności majątkowej,

   Na mocy art. 47 § 1 kodeksu rodzinnego, małżonkowie mogą przez umowę zawartą w formie aktu notarialnego ustanowić rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków (umowa majątkowa). Opłata za sporządzenie intercyzy przez notariusza może wahać się w zależności od kancelarii notarialnej, do której się udamy. Maksymalna taksa notarialna za sporządzenie tego dokumentu wynosi 400 zł + 23% podatek VAT.

   2. orzeczenia sądu o ustanowieniu rozdzielności majątkowej,

   Jeżeli małżonkowie nie wyrażają zgodnej woli ustanowienia rozdzielności majątkowej w drodze umowy, to zgodnie z art. 52 § 1 kodeksu rodzinnego, z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej. Rozdzielność majątkowa powstaje z dniem oznaczonym w wyroku, który ją ustanawia. W wyjątkowych wypadkach sąd może ustanowić rozdzielność majątkową z dniem wcześniejszym niż dzień wytoczenia powództwa, w szczególności, jeżeli małżonkowie żyli w rozłączeniu. Od pozwu w sprawie o ustanowienie przez sąd rozdzielności majątkowej pobiera się opłatę stałą w kwocie 200 zł.

   Wspólności majątkowa ustaje także w razie:

   3. orzeczenia przez sąd separacji,
   4. ubezwłasnowolnienia jednego z małżonków,
   5. ogłoszenia upadłości jednego z małżonków.

   II. PODZIAŁ MAJĄTKU WSPÓLNEGO

   Po ustaniu wspólności majątkowej, podział majątku wspólnego może być przeprowadzony w drodze umowy lub orzeczeniem sądu.

   Małżonkowie mogą w umowie dokonać podziału albo całego majątku, albo ograniczyć się jedynie do poszczególnych jego części. Przy umownym podziale majątku wspólnego nie jest wymagana forma aktu notarialnego. Umowę o podział majątku można, sporządzić także w zwykłej formie pisemnej, chyba, że dla przeniesienia składnika majątkowego będącego przedmiotem umowy, jest zastrzeżona forma szczególna, np. forma aktu notarialnego w przypadku nieruchomości.

   Podział majątku wspólnego może być przeprowadzony także przed sądem. Należy wówczas złożyć do sądu wniosek o podział majątku wspólnego, od którego pobierana jest opłata stała w wysokości 1.000 zł. Jeżeli wniosek zawiera zgodny projekt podziału, opłata wynosi 300 zł.

   Podział majątku wspólnego nie podlega opodatkowaniu.

 • Asia
  Posted at 09:04h, 03 kwietnia Odpowiedz

  Czy żądanie ustalenia przez sąd nierównych udziałów w majątku wspólnym można zgłosić w postępowaniu apelacyjnym?

  • Kancelaria
   Posted at 08:43h, 09 lipca Odpowiedz

   Nie, zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego, nie jest to dopuszczalne. Żądanie ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym należy zgłosić już na etapie postępowania przed sądem pierwszej instancji.

 • Sabina
  Posted at 09:04h, 03 marca Odpowiedz

  Czy ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym można domagać się w pozwie rozwodowym?

  • Kancelaria
   Posted at 08:42h, 09 lipca Odpowiedz

   Tak, o ile w pozwie rozwodowym zamieścimy wniosek o podział majątku wspólnego. Podobnie, żądanie ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym można zgłosić w sprawie o separację.

Zostaw komentarz - wysyłając komentarz zgadzasz się na przetwarzanie swoich danych osobowych - ZOBACZ WIĘCEJ