Nie każdy proces musi być drogi

Nie każdy proces musi być drogi

Koszty sądowe to koszty związane z wszczęciem, prowadzeniem i zakończeniem postępowania cywilnego w danej sprawie. Przypadają one sądowi i są ekwiwalentem za przeprowadzone przez niego czynności. W związku z tym, że każdy ma konstytucyjne prawo do sądu, a już od wniesienia pozwu pobierana jest opłata, ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych przewiduje w art. 102 możliwość zwolnienia od kosztów sądowych stronę, która nie jest w stanie ich ponieść. W innym wypadku prawo do sądu mogłoby być ograniczone.

Tylko na wniosek

Sąd może zwolnić stronę od kosztów sądowych jedynie na jej wniosek, który może być złożony na piśmie lub ustnie do protokołu w sądzie, w którym sprawa się toczy lub ma zostać wytoczona. Od wniosku nie uiszcza się opłaty. Istnieje możliwość, że sąd jedynie częściowo zwolni od kosztów, jeżeli uzna, że w pozostałej części strona jest w stanie je ponieść.

Warunki

Warunkiem zwolnienia strony od kosztów postępowania jest to, aby strona nie była w stanie ponieść kosztów bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Oznacza to, że zwracając się do sądu z wnioskiem o zwolnienie od kosztów należy tę okoliczność udowodnić poprzez złożenie oświadczenia ze szczegółowymi informacjami o stanie rodzinnym i majątkowym oraz o dochodach i źródłach utrzymania wnioskodawcy. Nie trzeba go formułować samodzielnie, sporządza się je wg wzoru (można go pobrać na stronie: http://bip.ms.gov.pl/pl/formularze/formularze-pism-procesowych-w-postępowaniu-cywilnym) określonego w załączniku do rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z 15.04.2010 r. Poza dokładnym opisaniem elementów swojego majątku można także opisać swoją sytuację życiową oraz wskazać, dlaczego jest ona trudna i uprawnia zdaniem wnioskodawcy do zwolnienia go z kosztów sądowych.

Zwolnienie z mocy ustawy

Na podstawie art. 96 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych zwolnione od uiszczania opłat sądowych są pewne kategorie osób. Dla przykładu można wymienić, że są to:

  • strona dochodząca ustalenia ojcostwa lub macierzyństwa bądź roszczeń alimentacyjnych
  • pracownik wnoszący powództwo lub strona wnosząca odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych (są przewidziane wyjątki)
  • strona występująca o uznanie postanowień umownych za zakazane
  • osoba ubezwłasnowolniona w sprawach o uchylenie lub zmianę ubezwłasnowolnienia

Należy pamiętać, że zwolnienie strony od kosztów sądowych nie zwalnia jej od obowiązku zwrotu kosztów przeciwnikowi procesowemu w razie przegranej w sprawie.

Brak komentarzy

Zostaw komentarz - wysyłając komentarz zgadzasz się na przetwarzanie swoich danych osobowych - ZOBACZ WIĘCEJ