Nie zgodzę się na rozwód

Nie zgodzę się na rozwód

Sąd udzieli rozwodu, z którego żądaniem wystąpił winny rozkładu pożycia małżonek jeżeli drugi wyrazi na to zgodę bądź jeżeli sąd uzna odmowę małżonka za sprzeczną z zasadami współżycia społecznego. Trudności sądom nastręcza ocena tego czy w danej sytuacji niewyrażenie zgody na rozwód przez małżonka niewinnego rozpadowi małżeństwa ocenić jako sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. W konsekwencji powyższego, w orzecznictwie ukształtowały się rozbieżne linie orzecznicze dokładające wątpliwości w tym zakresie. Zgodnie z jednym ze stanowisk, sprzeczną z zasadami współżycia społecznego jest odmowa orzeczenia rozwodu w sytuacji ,,(…) gdy między małżonkami nie istnieje żadna więź emocjonalna, jak też nie pozostają ze sobą od wielu lat w kontakcie.’’ Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 22 sierpnia 2018 r. sygn. akt V Aca 589/17. Utrzymywanie takich małżeństw może skutkować pogłębianiem się konfliktu zastanego między małżonkami oraz ich rodzinami co nie jest pożądane ze społecznego punktu widzenia. Ponadto w orzecznictwie przyjmuje się się, że odmowa udzielenia zgody na rozwód przez małżonka niewinnego nie znajduje uzasadnienia gdy ten swoją decyzję traktuje jako wyrównanie rachunków poprzez przeszkodzenie w ułożeniu sobie życia współmałżonkowi. Drugie z prezentowanych w orzecznictwie stanowisk optuje za uszanowaniem nieudzielenia przez niewinnego małżonka zgody na rozwód gdyby ten stał w opozycji do jego przekonaniom religijnym. Kolejno zarówno w doktrynie jak i orzecznictwie, uszanowanie odmownej decyzji niewinnego małżonka podyktowane jest rzeczywistym poczuciem przez niego krzywdy związanej z rozwodem.

Niezależnie od przesłanki, jaką kieruje się małżonek składając oświadczenie o niewyrażeniu zgody na orzeczenie rozwodu, to małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia zobowiązany jest do udowodnienia przed sądem, że odmowa drugiego nie jest zgodna z zasadami współżycia społecznego.

Abstrahując od powyższego, sąd w każdym przypadku powinien badać indywidualny stan faktyczny i rzeczywiste relacje zachodzące między małżonkami. Obiektywnemu badaniu powinny zostać poddane okoliczności takie jak szansa na reaktywację zachodzącej między współmałżonkami relacji, czas trwania małżeństwa, wiek czy stan zdrowia małżonków i dopiero wyciągnięte z powyższego wnioski powinny przesądzić o wyniku postępowania rozwodowego.

1Comment
  • xmc.pl
    Posted at 21:35h, 21 kwietnia Odpowiedz

    Interesuje mnie prowadzenie własnego bloga muzycznego i przez cały dzień przeglądam wiele muzycznych blogów, aby znaleźć nową muzykę przed innymi ludźmi, których znam. Ale jak dokładnie te blogi najpierw znajdują tę muzykę? Czy naprawdę mogę zacząć od opublikowania muzyki, którą znajdę na innych blogach?.

Zostaw komentarz - wysyłając komentarz zgadzasz się na przetwarzanie swoich danych osobowych - ZOBACZ WIĘCEJ