Nie zgodzę się na rozwód

Nie zgodzę się na rozwód

Sąd udzieli rozwodu, z którego żądaniem wystąpił winny rozkładu pożycia małżonek jeżeli drugi wyrazi na to zgodę bądź jeżeli sąd uzna odmowę małżonka za sprzeczną z zasadami współżycia społecznego. Trudności sądom nastręcza ocena tego czy w danej sytuacji niewyrażenie zgody na rozwód przez małżonka niewinnego rozpadowi małżeństwa ocenić jako sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. W konsekwencji powyższego, w orzecznictwie ukształtowały się rozbieżne linie orzecznicze dokładające wątpliwości w tym zakresie. Zgodnie z jednym ze stanowisk, sprzeczną z zasadami współżycia społecznego jest odmowa orzeczenia rozwodu w sytuacji ,,(…) gdy między małżonkami nie istnieje żadna więź emocjonalna, jak też nie pozostają ze sobą od wielu lat w kontakcie.’’ Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 22 sierpnia 2018 r. sygn. akt V Aca 589/17. Utrzymywanie takich małżeństw może skutkować pogłębianiem się konfliktu zastanego między małżonkami oraz ich rodzinami co nie jest pożądane ze społecznego punktu widzenia. Ponadto w orzecznictwie przyjmuje się się, że odmowa udzielenia zgody na rozwód przez małżonka niewinnego nie znajduje uzasadnienia gdy ten swoją decyzję traktuje jako wyrównanie rachunków poprzez przeszkodzenie w ułożeniu sobie życia współmałżonkowi. Drugie z prezentowanych w orzecznictwie stanowisk optuje za uszanowaniem nieudzielenia przez niewinnego małżonka zgody na rozwód gdyby ten stał w opozycji do jego przekonaniom religijnym. Kolejno zarówno w doktrynie jak i orzecznictwie, uszanowanie odmownej decyzji niewinnego małżonka podyktowane jest rzeczywistym poczuciem przez niego krzywdy związanej z rozwodem.

Niezależnie od przesłanki, jaką kieruje się małżonek składając oświadczenie o niewyrażeniu zgody na orzeczenie rozwodu, to małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia zobowiązany jest do udowodnienia przed sądem, że odmowa drugiego nie jest zgodna z zasadami współżycia społecznego.

Abstrahując od powyższego, sąd w każdym przypadku powinien badać indywidualny stan faktyczny i rzeczywiste relacje zachodzące między małżonkami. Obiektywnemu badaniu powinny zostać poddane okoliczności takie jak szansa na reaktywację zachodzącej między współmałżonkami relacji, czas trwania małżeństwa, wiek czy stan zdrowia małżonków i dopiero wyciągnięte z powyższego wnioski powinny przesądzić o wyniku postępowania rozwodowego.

Brak komentarzy

Zostaw komentarz - wysyłając komentarz zgadzasz się na przetwarzanie swoich danych osobowych - ZOBACZ WIĘCEJ