Obowiązek alimentacyjny powinowatych

Obowiązek alimentacyjny powinowatych

Obowiązek alimentacyjny zgodnie z art. 128 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (dalej: k.r.o.) obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. Ustawodawca na mocy treści art. 144 k.r.o. zobowiązał do dostarczania środków utrzymania, a w razie potrzeby wychowania także osoby, które nie są ze sobą spokrewnione. Przepis ten daje podstawę do żądania zapewnienia środków utrzymania od swoich powinowatych tj. np. ojczym przyczyniający się do wychowania dziecka pochodzącego z pierwszego małżeństwa swojej żony może żądać od niego świadczeń materialnych jak i opieki. Obowiązek alimentacyjny w pierwszej kolejności obciąża tych, którzy są bliżej spokrewnieni natomiast dalsi krewni zobowiązani są świadczyć subsydiarnie jeżeli uprawniony z tytułu alimentów nie może uzyskać zaspokojenia swoich potrzeb od bliskich krewnych.

Na uwagę zasługuje fakt, że stopień powinowactwa odpowiada właściwemu mu stopniowi pokrewieństwa. Jak podniósł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w wyroku z dnia 14 marca 2019 r. (sygn. akt II SA/Bk 620/18) ,,Powinowactwo stopnia pierwszego odpowiada zatem zawsze pokrewieństwu pierwszego stopnia, w związku z czym dzieci współmałżonka, niebędące wspólnymi dziećmi małżonków (tj. pasierbica i pasierb), są w stosunku do drugiego współmałżonka powinowatymi pierwszego stopnia w linii prostej.’’ W kontekście alimentów, powyższe oznaczać będzie tyle, że osoba odpowiadająca stopniem powinowactwa, stopniowi pokrewieństwa innego członka rodziny jest tak samo zobowiązana z tytułu alimentów wobec bliskich. W uproszczeniu rozumie się przez to, że obowiązek alimentacyjny córki wobec matki nie będzie wyprzedzał obowiązku alimentacyjnego jej pasierbicy. Obowiązek alimentacyjny w równym stopniu obciąży tak córkę uprawnionej jak i córkę pochodzącą z poprzedniego związku partnera. Naturalną konsekwencją powyższego jest przyznanie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego także pasierbicy jeżeli ta, w przeciwieństwie do córki uprawnionej z tytułu alimentów, w rzeczywistym stopniu będzie realizować ciążący na niej obowiązek alimentacyjny.

1Comment
  • XMC.pl
    Posted at 23:30h, 21 kwietnia Odpowiedz

    Doceniam Twoje poglady, często tutaj bywam, serwerem proxy często się nakrywam, Czytam wiele postów, myślę, kontempluję, Twojego bloga nad wyraz szanuję 🙂

Zostaw komentarz - wysyłając komentarz zgadzasz się na przetwarzanie swoich danych osobowych - ZOBACZ WIĘCEJ