Ograniczenie odpowiedzialności spadkobierców za długi

Ograniczenie odpowiedzialności spadkobierców za długi

Przepisy zmieniające zasady odpowiedzialności za długi spadkowe weszły w życie w 2015 r. Umożliwiły one spadkobiercom przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza, a więc dziedziczenie zarówno majątku spadkowego jak i długów spadkowych jednak do wartości odziedziczonego majątku. Spadkobierca przyjmując spadek z dobrodziejstwem inwentarza, powinien zrobić spis inwentarza. Jego sporządzenie jest niezbędne aby ograniczyć odpowiedzialność spadkobiercy za długi spadkowe. Spis inwentarza zawiera informację o tym jaki majątek wchodzi w skład spadku (ruchomości, nieruchomości) i jaka jest jego wartość oraz jakie jest zadłużenie zmarłego i z jakiego tytułu zmarłego. Spis stanowi o górnej granicy odpowiedzialności spadkobiercy za długi spadkowe. Dzięki temu po spłacie sumy odpowiadającej wykazanej w spisie inwentarza wartości spadku, dziedziczący zwalnia się od odpowiedzialności za długi w pełnej ich wysokości. Spisu inwentarza dokonuje komornik na bezpośredni wniosek spadkobiercy bądź na zlecenie sądu.

Od powyższego należy odróżnić wykaz inwentarza, który jest prywatnym dokumentem. Spadkobierca, wykonawca testamentu bądź zapisobierca windykacyjny samodzielnie sporządza wykaz inwentarza, a następnie składa go do sądu lub przed notariuszem, który umieszcza go w protokole w formie aktu notarialnego. Wykaz ten podobnie jak spis inwentarza pozwala spadkobiercy określić granice jego odpowiedzialności oraz ustalić stan zadłużenia spadku. Ustawa nie określa terminu, w jakim wykaz powinien zostać sporządzony. Dziedziczący ma obowiązek z należytą starannością ujawnić przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych oraz długi spadkowe. Ustawodawca chcąc ujednolicić i ułatwić złożenie wykazu, ustalił jego wzór i spadkobiercy mogą się nim posłużyć składając wykaz inwentarza w sądzie. Złożenie wykazu inwentarza rodzi po stronie spadkobiercy obowiązek spłacania długów spadkowych zgodnie z przedstawionym dokumentem.

Przyjmuje się, iż spis inwentarza ma pierwszeństwo obowiązywania przed sporządzonym wykazem inwentarza.

Reasumując, zarówno spis inwentarza jak i wykaz inwentarza umożliwiają zapoznanie się wierzycieli ze składnikami majątku spadkowego i skierowaniem do nich egzekucji.

Brak komentarzy

Zostaw komentarz - wysyłając komentarz zgadzasz się na przetwarzanie swoich danych osobowych - ZOBACZ WIĘCEJ