Opieka naprzemienna

Opieka naprzemienna

Jedną z form sprawowania opieki przez rozwiedzionych rodziców nad ich wspólnym małoletnim dzieckiem stanowi ,,opieka naprzemienna’’. Ustawodawca nie uregulował tej formy opieki w polskim systemie prawnym mimo to, w ślad za państwami zachodnimi, staje się ona coraz bardziej popularną wśród próbujących się porozumieć rodziców.

Na czym polega opieka naprzemienna?

Opieka taka, sprawowana jest przez rodziców naprzemiennie. Przez porównywalny czasokores dziecko przebywa pod opieką matki tzn. przez określoną ilość dni, a następnie przez tę samą ilość dni przebywa pod opieką ojca. System ten zapewnia obojgu rodzicom budowanie więzi z dzieckiem poprzez identyczne zaangażowanie w jego wychowanie.

Przesłanki opieki naprzemiennej

Jak zostało wyżej wspomniane, opieka ta nie została uregulowana w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Wobec tego, w kontekście opieki naprzemiennej kluczowym będzie regulacja art. 58 par. 1 i par. 1a kro, które przy orzekaniu o władzy rodzicielskiej nad wspólnym dzieckiem nakładają na sąd obowiązek kierowania się dobrem małoletniego oraz zasadnym domniemaniem, iż rodzice są w stanie odnaleźć porozumienie w kwestii opieki.

Zagrożenia związane z opieką naprzemienną

Każde rozwiązanie, nawet takie które z pozoru wydaje się być satysfakcjonującym dla wszystkich posiada również wady. Psychologowie i pedagodzy zwracają uwagę, iż opieka naprzemienna bezspornie wiąże się z potrzebą ciągłej zmiany miejsca pobytu dziecka, które migruje z domu matki do domu ojca. W zależności od ustaleń rodziców, migracja następuje nawet kilkukrotnie w tygodniu. Dziecko takie zostaje pozbawione poczucia stabilizacji oraz powtarzalności jego codziennych rytuałów. Co więcej, dziecko przestaje posiadać swój ,,kąt’’, w którym będzie mogło realizować potrzebę intymności. Przeprowadzki dziecka wiążą się również z koniecznością zderzenia się przez nie częstokroć z dwoma systemami wartości, oraz dwiema odmiennymi koncepcjami realizacji codziennych obowiązków. Brak stabilizacji może spowodować nieodwracalne, negatywne skutki w rozwoju małego dziecka, które w szczególny sposób potrzebuje ustabilizowanych rytuałów dnia codziennego.

Dla kogo opieka naprzemienna?

Wymaga podkreślenia fakt, że aby taka opieka mogła być sprawowana, rodzice dziecka powinni potrafić się ze sobą porozumieć, a więc przedłożyć dobro małoletniego nad konflikt występujący między nimi. Tylko porozumienie rodziców i zgoda we wszelkich kwestiach dotyczących dziecka (takich jak choćby diety dziecka, nałożenia na niego pewnych obowiązków, nagród i kar) pozwoli im przekonać sąd opiekuńczy co do tego, że są w stanie podołać zaproponowanemu przez siebie systemowi opieki.

Brak komentarzy

Zostaw komentarz - wysyłając komentarz zgadzasz się na przetwarzanie swoich danych osobowych - ZOBACZ WIĘCEJ