Poświadczenie autentyczności polskiego dokumentu urzędowego

Poświadczenie autentyczności polskiego dokumentu urzędowego

Dotychczas aby móc posługiwać się dokumentem urzędowym za granicą, koniecznym było opatrzenie go tzw. klauzulą apostille. Dotyczyło to przede wszystkim dokumentów, których potrzeba okazania wynikła w kraju będącym stroną Konwencji haskiej z 1961r.

Obecnie, w dniu 16 lutego 2019 r., weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1191 z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie promowania swobodnego przepływu obywateli poprzez uproszczenie wymogów dotyczących przedkładania określonych dokumentów urzędowych w Unii Europejskiej i zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 (rozporządzenie 2016/1191) zwalniające obywateli państw członkowskich z obowiązku uzyskania klauzuli apostille na dokumentach urzędowych m.in. w zakresie rozwodu, unieważnienia małżeństwa, separacji, pochodzenia dziecka oraz przysposobienia.

W zamyśle prawodawcy unijnego było zagwarantowanie swobodnego przepływu dokumentów między granicami państw Unii Europejskiej.

Mimo powyższego, Ministerstwo Spraw Zagranicznych w dalszym ciągu wydaje w/w klauzule. Aby uzyskać pieczęć apostille należy złożyć wniosek o poświadczenie dokumentów urzędowych przeznaczonych do obrotu prawnego za granicą, osobiście, bądź korespondencyjnie w Referacie do spraw Legalizacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Do wniosku należy załączyć opłatę skarbową w wysokości 60,00 zł za każdy mający zostać poświadczonym dokument. W przypadku osobistego złożenia wniosku, Ministerstwo wyda klauzulę w tym samym dniu natomiast, czas oczekiwania na załatwienie sprawy korespondencyjnie wynosi od 2-3 tygodni. Więcej informacji można uzyskać bezpośrednio na stronie Ministerstwa (tj. pod adresem: https://www.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/apostille/apostille).

Brak komentarzy

Zostaw komentarz - wysyłając komentarz zgadzasz się na przetwarzanie swoich danych osobowych - ZOBACZ WIĘCEJ