Powództwo przeciwko małżonkowi zadłużonego współmałżonka

Powództwo przeciwko małżonkowi zadłużonego współmałżonka

Dotychczas w przypadku zaciągnięcia zobowiązania przez małżonka, na które jego współmałżonek wyraził zgodę, wierzyciel mógł zaspokoić się także ze wspólnego majątku pary. Nie oznaczało to jednak, że małżonek niezadłużony stawał się współdłużnikiem drugiego. Przepis art. 41 k.r.o. regulujący kwestie odpowiedzialności za zaciągnięte przez małżonków zobowiązania jest bezwzględnie obowiązujący wobec czego małżonkowie nie mogą zmienić wyżej wymienionej zasady poprzez odmienne uregulowania umowy zawartej między sobą czy też treścią intercyzy.

W przypadku zadłużenia z tytułu zaciągniętych za zgodą drugiego małżonka zobowiązań wierzyciel może egzekwować należność poprzez wytoczenie powództwa przeciwko dłużnikowi jak i powództwa przeciwko obojgu małżonkom.

Sąd Najwyższy w dniu 11 kwietnia 2019 r. podjął rewolucyjną uchwałę na mocy, której postanowił, iż wierzyciel szukając zaspokojenia w majątku wspólnym małżonków, może także wytoczyć powództwo przeciwko niezadłużonemu małżonkowi, o zobowiązanie do spełnienia świadczenia wynikającego z czynności, której ten nie był stroną. Innymi słowy, wierzyciel może pozwać kobietę, której małżonek za jej zgodą się zadłużył mimo, że ta nie zaciągnęła żadnych zobowiązań. Rozwiązanie to jest korzystne dla wierzyciela gdyż wytaczając powództwo nie musi przedstawiać dowodów świadczących o tym, że jeden z małżonków wyraził zgodę na zobowiązanie drugiego. Jak dotąd wierzyciel mógł jedynie opatrzyć tytuł wykonawczy klauzulą wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika w wyniku czego ten zmuszony był znosić uciążliwą egzekucję ze składników majątku wspólnego. Klauzulę taką na wniosek wierzyciela, sąd nadaje jeżeli ten udowodni, że małżonek dłużnika wyraził zgodę na zaciągnięcie przez małżonka zobowiązania.

Wyżej wymieniona uchwała Sądu Najwyższego ma znaczący charakter gdyż otwiera przed wierzycielami zupełnie nową możliwość dochodzenia należności, którą do tej pory ci nie dysponowali.

Brak komentarzy

Zostaw komentarz - wysyłając komentarz zgadzasz się na przetwarzanie swoich danych osobowych - ZOBACZ WIĘCEJ