Sposób na otrzymanie pensji małżonka

Sposób na otrzymanie pensji małżonka

Zgodnie z przepisem art. 28 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego małżonkowi, który zaspokaja potrzeby rodziny, przysługuje prawo do złożenia wniosku do sądu o wydanie nakazu, mocą którego będzie otrzymywać w całości lub w części wynagrodzenie małżonka.

Warunkiem wydania nakazu sądowego jest wykazanie, że małżonek, którego wniosek dotyczy zaniedbuje rodzinę w ten sposób, że nie uczestniczy w ponoszeniu kosztów jej utrzymania oraz nie czyni osobistych starań w opiece nad małoletnimi dziećmi. Istotne jest, aby z chwilą złożenia wniosku małżonkowie pozostawali we wspólnym pożyciu, to znaczy muszą ze sobą wspólnie zamieszkiwać.

Aby sąd przychylił się do wniosku, należy przedstawić dowody potwierdzające fakt, że małżonek – wnioskodawca przyczynia się do zaspokajania potrzeb rodziny, tj. płaci rachunki (np. dowód przelewu opłat za mieszkanie, media, szkołę, dentystę itp.), opiekuje się dziećmi, z kolei drugi z małżonków wykazuje bierną postawę lub uchyla się od wypełniania niniejszych obowiązków. Do wniosku należy dołączyć odpis skrócony aktu małżeństwa i odpisy aktów urodzenia dzieci.

Jeżeli po wydaniu przez sąd nakazu sądowego małżonek, który nie przyczyniał się do zaspokajania potrzeb rodziny opuści rodzinę, tj. wyprowadzi się ze wspólnego gospodarstwa, drugi małżonek w dalszym ciągu będzie mógł pobierać jego wynagrodzenie, dopóki ten nie złoży wniosku do sądu o zmianę lub uchylenie uprzednio wydanego nakazu.

Postanowienie Sąd wysyła bezpośrednio do pracodawcy, który musi przelewać pensję drugiemu małżonkowi zgodnie z treścią nakazu. Jest to dość uproszczona procedura, która nie wymaga udziału komornika.

2 komentarze
 • Bartek Jabłoński
  Posted at 13:55h, 04 października Odpowiedz

  Bardzo dobry artykuł. Proszę mi dodatkowo powiedzieć, do jakiego sądu trzeba taki wniosek złożyć?

  • Kancelaria
   Posted at 15:17h, 04 października Odpowiedz

   Uprzejmie dziękuję. Zasadniczo, sprawy te rozpoznaje sąd rejonowy właściwy według miejsca zamieszkania wnioskodawcy. Jeżeli wnioskodawca nie ma miejsca zamieszkania, sądem właściwym do rozpatrzenia niniejszego wniosku będzie sąd miejsca jego pobytu.

Zostaw komentarz - wysyłając komentarz zgadzasz się na przetwarzanie swoich danych osobowych - ZOBACZ WIĘCEJ