Sprawowanie opieki naprzemiennej a 500 +

Sprawowanie opieki naprzemiennej a 500 +

Świadczenie wychowawcze 500+ przysługuje matce, ojcu oraz opiekunowi faktycznemu dziecka (w zależności od uzyskiwanego dochodu miesięcznie) za pierwsze i każde kolejne dziecko do dnia ukończenia przez nie 18 roku życia. Za członków rodziny w świetle przepisu art. 2 pkt 16 ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, uznaje się jednocześnie dzieci pozostające pod naprzemienną opieką obojga rodziców rozwiedzionych bądź żyjących w separacji czy też w rozłączeniu.

Powyższe tworzy korzystną sytuacje finansową dla rodzin, które powstały po rozpadzie innych. W przypadku narodzin dziecka w nowej relacji rozwiedzionego małżonka może on liczyć na uzyskanie świadczenia 500 + mimo,iż dochód rodziny w przeliczeniu na osobę przekracza 800,00 zł. Powodem tego jest fakt, iż dzieci pozostające pod opieką naprzemienną rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji czy rozłączeniu zaliczają się jednocześnie do członków nowych rodzin obojga rodziców. W konsekwencji nowo narodzone dziecko nie jest traktowane jako pierwsze, a kolejne.

Ponadto, aby uzyskać świadczenie wychowawcze 500+ rodzic nie będzie musiał wykazać przed organem urzędowego dowodu świadczącego o tym, że sprawuje opiekę naprzemienną nad dziećmi pochodzącymi z pierwszego związku. To znaczy, że o tym czy dziecko pozostaje pod opieką naprzemienną rodziców nie będzie świadczyć jedynie orzeczenie sądu, w którym ten wskaże powyższe w treści sentencji. Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że fakt sprawowania opieki naprzemiennej nad wspólnym dzieckiem, jego rodzice mogą udowadniać za pomocą wszelkich dowodów np. zeznań świadków, przy pomocy opinii biegłego czy poprzez oględziny. Przedstawiony dowód powinien być dopuszczony, jeżeli służy wyjaśnieniu sprawy.

Reasumując, organ przyznając świadczenie 500+ nie może kwestionować w stanie rodzinnym dzieci pary pochodzących z ich wcześniejszych związków, jeżeli ci sprawują nad nimi opiekę naprzemienną wraz z byłymi partnerami. Organ nie może podnosić, że fakt ustanowienia opieki naprzemiennej powinien wynikać z orzeczenia sądowego. Powyższe byłoby niekorzystne dla rodziców, którzy samodzielnie ustalili zasady opieki nad dzieckiem nie posiłkując się pomocą sądu w tym zakresie.

Brak komentarzy

Zostaw komentarz - wysyłając komentarz zgadzasz się na przetwarzanie swoich danych osobowych - ZOBACZ WIĘCEJ