Sprzedaż nieruchomości po śmierci małżonka

Sprzedaż nieruchomości po śmierci małżonka

Rozpoczęcie wspólności majątkowej między pobierającymi się, następuje z chwilą wstąpienia w związek małżeński. Instytucja ta wiąże się z pozytywnymi konsekwencjami dla małżonków, którzy np. mogą wspólnie rozliczać PIT tym samym powodując, że żadne z nich nie trafi do wyższego progu skali podatkowej. Kolejną konsekwencją pozostawania we wspólności majątkowej jest nieopodatkowanie spadku bądź darowizny zachodzącej między małżonkami.

Dotychczas problem stanowiła interpretacja podatkowa czynności sprzedaży nieruchomości, jaką w całości dziedziczyła wdowa bądź wdowiec po zmarłym współmałżonku. Skarbówka stała na stanowisku, iż w przypadku podjęcia decyzji o sprzedaży nieruchomości, spadkobierca musiał odczekać termin 5 lat na to by sprzedaż została zwolniona z podatku PIT. Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale siedmiu sędziów z dnia 15 maja 2017 r. (sygn. akt: II FPS 2/17) podważył argumentację urzędu skarbowego, a tym samym podniósł, że datą nabycia nieruchomości jest dzień nabycia jej do majątku wspólnego. W konsekwencji początek biegu terminu 5-letniego rozpoczyna się od chwili nabycia nieruchomości przez małżonków.

Nadto, sam ustawodawca rozwiązał wyżej opisany problem poprzez zmianę przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn z dnia 28 lipca 1983 r. Do 2018 r. upływ 5-letniego terminu liczyło się od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie spadku, obecnie termin ten liczy się od daty nabycia spadku i może on ulec skróceniu albowiem osoba, która nabyła w spadku nieruchomość może doliczyć sobie czas jej posiadania przez zmarłego. Wtedy może okazać się, że osoba może sprzedać nieruchomość zaraz po jej nabyciu w sposób bezpodatkowy. Na uwagę zasługuje jednak fakt, że nowe przepisy obowiązują tych, którzy podjęli decyzję o sprzedaży nabytych w drodze spadku nieruchomości po dniu 31.12.2018 r.

Brak komentarzy

Zostaw komentarz - wysyłając komentarz zgadzasz się na przetwarzanie swoich danych osobowych - ZOBACZ WIĘCEJ