Szkoda na osobie a zakres odszkodowania

Szkoda na osobie a zakres odszkodowania

Osoby odpowiedzialne za uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia u innej osoby, zobowiązane są do naprawienia szkody, którą swoim działaniem bądź zaniechaniem wyrządziły. Najczęstszą przyczynę odpowiedzialności za szkodę osobową stanowią nagminne wypadki komunikacyjne.

Podstawę odpowiedzialności sprawcy stanowi przepis art. 444 kc. Dotychczas w praktyce z tytułu odpowiedzialności za szkodę, poszkodowany mógł dochodzić od sprawcy :

  • pokrycia kosztów leczenia,

  • zakupu sprzętu medycznego,

  • pokrycia kosztów rehabilitacji oraz

  • kosztów lekarstw czy kosztów przejazdów do punktów obsługi medycznej.

Rekompensata dla poszkodowanego nie kończy się na zapewnieniu środków niezbędnych do podjęcia leczenia, ale i środków służących do sfinansowania kosztów niezbędnych dla przyuczenia się poszkodowanego do wykonywania nowego zawodu.

Powyższe, roszczenie aktualizowało się, jeżeli uszkodzenie ciała bądź rozstrój zdrowia pozbawił poszkodowanego możliwości kontynuowania dotychczas świadczonej przez niego pracy.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 22 lipca 2020 r. (sygn. akt: III CZP 31/19)

W dniu 22 lipca 2020 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę w składzie 7 sędziów, na podstawie, której uznał, że poszkodowany w oparciu o przepis art. 444 kc może domagać się od sprawcy pokrycia również kosztów opieki sprawowanej nad nim nieodpłatnie przez osoby mu bliskie tzn. np. członków rodziny.

W kontekście wyżej wymienionego postanowienia nasuwa się pytanie relację odszkodowania za nieodpłatną opiekę sprawowaną przez członków rodziny nad poszkodowanym, a ich obowiązek do jej świadczenia wynikający z przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Sąd w tym aspekcie, wypowiedział się, iż opieka ta świadczona jest przez członków rodziny, dlatego, że poszkodowanego nie stać na profesjonalną pomoc specjalistów, a jej udzielenie nie powoduje zmniejszenia zakresu odpowiedzialności podmiotu, z którego winy doszło do wypadku.

Brak komentarzy

Zostaw komentarz - wysyłając komentarz zgadzasz się na przetwarzanie swoich danych osobowych - ZOBACZ WIĘCEJ