dzieci Tag

Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych na rzecz dziecka, które nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać. Pokaźna liczba dzieci wychowuje się w niepełnych rodzinach. W sporej liczbie przypadków, rodzice, którzy się rozstali dochodzą do porozumienia, co do łożenia środków pieniężnych na ich wspólne dzieci. Niekiedy natomiast, w tym zakresie,...

Przepis art. 11 a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie umożliwia, sądom w postępowaniu cywilnym, zobowiązanie osoby stosującej przemoc wobec bliskich do opuszczenia wspólnie z nimi zajmowanego miejsca zamieszkania. Do opuszczenia mieszkania może zostać zobowiązany: małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub...

Zgodnie z treścią przepisu art. 113 (1) Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego jeżeli dziecko przebywa na stałe z jednym z rodziców, który się nim zajmuje, rodzice wspólnie powinni uzgodnić sposób utrzymywania kontaktów z dzieckiem przez drugiego z nich, w przeciwnej sytuacji, to sąd opiekuńczy rozstrzygnie w przedmiotowej kwestii. Kontakty z dzieckiem w...