Tarcza antykryzysowa nie chroni przed przedawnieniem roszczeń ze stosunku pracy

Tarcza antykryzysowa nie chroni przed przedawnieniem roszczeń ze stosunku pracy

Obecnie, w następstwie pandemii koronawirusa sądy zwolniły pracę odwołując rozprawy i przekładając ich terminy na kolejne miesiące. Utrudnionym stało się składanie pozwów, a ci, których sprawy toczą się już w sądzie, muszą uzbroić się w cierpliwość, gdyż oczekiwanie na rozstrzygnięcie ich powództwa wydłuży się o czas pandemii.

W mediach pojawia się wiele informacji w przedmiocie zawieszenia biegu terminów, jednak wiadomości te podawane są szybko i mogą budzić niejasności.

Jakie terminy uległy zawieszeniu w związku z pandemią?

Na mocy treści przepisu art. 15zzs Tarczy antykryzysowej, w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID bieg terminów procesowych i sądowych m.in. w:

  • postępowaniach sądowych, w tym sądowoadministracyjnych,

  • postępowaniach egzekucyjnych,

  • postępowaniach karnych,

  • postępowaniach karnych skarbowych,

  • postępowaniach w sprawach o wykroczenia,

  • postępowaniach administracyjnych,

  • postępowaniach i kontrolach prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – ordynacja podatkowa,

  • kontrolach celno-skarbowych,

nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.

Powyższe, w praktyce oznacza, że zawieszenie biegu terminów sądowych i procesowych dotyczy tylko spraw już toczących się w sądzie, a nie tych co do których mamy zamiar wytoczyć powództwo.

Terminy przedawnienia biegną nadal

Terminy wynikające z prawa materialnego cywilnego biegną nadal, tzn. takie jak termin przedawnienia (przedawnienia roszczeń majątkowych, odszkodowawczych, o zapłatę pożyczki, roszczenia najemcy lokalu itp.) czy zasiedzenia oraz wszystkie terminy z umów zobowiązaniowych, jakie zostały zawarte przez podmioty prawa (w tym osoby prawne) nadal biegną. Bieg tych terminów nie został wstrzymany.

Biegną także terminy przedawnienia w stosunkach z zakresu prawa pracy

Pracodawca, który obecnie, stara się o wsparcie w ramach przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 w jego przedsiębiorstwie, musi pamiętać o tym, że biegnie termin przedawnienia, jego roszczeń wobec pracownika.

Powyższe dotyczy takich roszczeń jak choćby naprawienie szkody wyrządzonej pracodawcy na skutek naruszenia przez pracownika zakazu konkurencji.

Roszczenie pracodawcy przedawni się z upływem roku od dnia, w którym ten dowiedział się o szkodzie, jaka wyrządzona została firmie przez jego pracownika, jednak nie później niż w terminie trzech lat od jej spowodowania.

Natomiast, na dochodzenie roszczenia o naprawienie szkody, którą pracownik spowodował umyślnie, pracodawcy przysługuje okres trzech lat liczony od dnia, w którym pracodawca powziął informację o zdarzeniu, lecz termin ten nie może być dłuższy niż 10 lat od momentu incydentu.

Brak komentarzy

Zostaw komentarz - wysyłając komentarz zgadzasz się na przetwarzanie swoich danych osobowych - ZOBACZ WIĘCEJ