Wyjazd z dzieckiem za granicę przedmiotem sporu

Wyjazd z dzieckiem za granicę przedmiotem sporu

Rodzice rozstrzygają nie tylko o codziennych sprawach swoich dzieci, ale i o istotnych sprawach takich jak zmiana miejsca pobytu, wydanie paszportu czy zmiana nazwiska bądź publikacja jego wizerunku np. w reklamie telewizyjnej konkretnego produktu.

Zdarza się, że rozwiedzeni rodzice nie potrafią znaleźć porozumienia, a tym samym nie potrafią podjąć wspólnie wypracowanej decyzji w przedmiocie istotnej dla dziecka sprawy. Problem pojawia się gdy jedno z nich decyduje się ułożyć sobie i dziecku życie za granicą.

Na mocy orzeczenia rozwodowego Sąd m.in. może pozostawić wykonywanie władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom i ustalić miejsce zamieszkania przy jednym z nich. W takiej sytuacji rodzice powinni współdecydować w zakresie opuszczenia przez dziecko granic kraju.

Może się jednak zdarzyć sytuacja, kiedy ich zdanie w tym zakresie będzie różne, a tym samym rodzic pozostający w kraju nie wyrazi zgody na wyjazd swojego dziecka z byłym małżonkiem. W tych okolicznościach niezbędnym jest złożenie wniosku do sądu opiekuńczego o wyrażenie zgody na pobyt czasowy bądź stały dziecka poza granicami kraju. Sąd wydając rozstrzygnięcie w tym zakresie będzie kierował się dobrem dziecka. W postępowaniu przed sądem opiekuńczym, rodzic chcący wyjechać z dzieckiem za granicę powinien udowodnić, że wyjazd ten nie stoi w sprzeczności z interesem dziecka. Składając oświadczenie przed sądem, rodzic powinien powołać wszelkie okoliczności wskazujące na to, że dziecko odnajdzie się w nowych warunkach np. poprzez wskazanie, że na miejscu będzie uczęszczał do szkoły polskojęzycznej, bądź, że dziecko wykazuje umiejętność posługiwania się językiem obcym w takim zakresie jaki nie narazi go na trudności w nowym miejscu zamieszkania. Ważnym jest wskazanie przez rodzica pragnącego wyjechać z dzieckiem za granicę, iż ten na miejscu jest w stanie zapewnić dziecku odpowiednie warunki socjalno-bytowe tj. rodzic ma zapewnione mieszkanie, pracę oraz czy szkoła wyraziła zgodę na przyjęcie dziecka. Sąd uznając, iż wyjazd dziecka nie zagraża jego dobru rozstrzygnie o prawie rodzica do zabrania go za granicę i tym samym orzeczenie to zastąpi zgodę drugiego rodzica. A zatem dopiero w tym wypadku wspólny wyjazd rodzica i dziecka będzie możliwy.

Brak komentarzy

Zostaw komentarz - wysyłając komentarz zgadzasz się na przetwarzanie swoich danych osobowych - ZOBACZ WIĘCEJ