A gdyby tak udostępnić zdjęcia naszego dziecka w internecie

A gdyby tak udostępnić zdjęcia naszego dziecka w internecie

Rodzice, którym przysługuje władza rodzicielska mają prawo samodzielnego decydowania o sprawach dziecka zarówno tych istotnych jak i mniej ważnych. Mogą decydować o osobie i majątku małoletniego. Na mocy art. 97 par. 2 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego rodzic sprawujący opiekę nad małoletnim, może sprzeciwić się decyzji jaką podjął drugi z rodziców w kwestii istotnych spraw wspólnego dziecka.

Istotna sprawa dziecka

Poprzez istotne sprawy, ustawodawca rozumie m.in. wyznaczenie stałego miejsca pobytu dziecka, zmianę jego obywatelstwa bądź zagraniczny wyjazd małoletniego także ten wakacyjny.

Rodzice powinni również osiągnąć konsensus podejmując decyzję w przedmiocie zmiany imienia bądź nazwiska dziecka. Istotną sprawą jest także decyzja rodziców o poddaniu dziecka szczepieniu.

Obecnie, w związku z rosnącą popularnością portali społecznościowych, z których korzysta coraz więcej użytkowników internetu, w tym również rodziców małoletnich dzieci, Urząd Ochrony Danych Osobowych przestrzega przed nierozważnym publikowaniem wizerunku dziecka w mediach, któremu tak samo jak dorosłemu przysługuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych.

W orzecznictwie jednoznacznie podnosi się, że ,,Publikacja wizerunku dziecka w określonym miejscu i czasie (…) należy do istotnych spraw dziecka (…)” (Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 4 lipca 2018 r., sygn. akt V Aca 484/17). Konsekwencją powyższego stanowiska jest przyjęcie, iż w przypadku sporu między rodzicami co do publikacji w internecie zdjęć bądź nagrań, na których widoczne byłoby ich dziecko, każdy z rodziców może powierzyć rozstrzygnięcie spornej kwestii sądowi opiekuńczemu, który zajmie stanowisko kierując się dobrem dziecka.

Rodzic powinien pamiętać, że udostępnianie wszelkich informacji na portalach społecznościowych czy to dotyczących jego samego, czy osoby dziecka może narażać rodzinę na niebezpieczeństwo, szczególnie, że treści te są praktycznie nieusuwalne.

Brak komentarzy

Zostaw komentarz - wysyłając komentarz zgadzasz się na przetwarzanie swoich danych osobowych - ZOBACZ WIĘCEJ