Blog

Zapewne trudno byłoby znaleźć gminę, w której nie występuje problem nielegalnych lokatorów, czyli osób, które nie chcą dobrowolnie opuścić lokalu, pomimo że ich tytuł prawny do lokalu wygasł (na przykład na skutek wypowiedzenia umowy najmu przez właściciela lokalu). Odszkodowanie za korzystanie z lokalu bez tytułu prawnego Taki nielegalny lokator nie jest pozbawiony...

Spadek w postaci domu będącego samowolą budowlaną może nastręczyć wielu problemów. Czym jest samowola budowlana? Przepisy prawa nie definiują pojęcia samowoli budowlanej. Jednakże powszechnie przyjmuje się, że samowolą budowlaną jest: - budowa obiektu bez pozwolenia na budowę (przy czym należy pamiętać, że nie zawsze konieczne jest pozwolenie na budowę), - budowa obiektu bez zgłoszenia, - budowa obiektu pomimo...

Jednym ze skutków zawarcia małżeństwa jest powstanie miedzy małżonkami więzi majątkowej. Rodzinne stosunki majątkowe regulowane są przede wszystkim przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Na ich podstawie wyróżnia się w związku małżeńskim majątek wspólny małżonków oraz majątki osobiste każdego z małżonków. Wspólność majątkowa Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy prawa...