Dodatkowy zasiłek opiekuńczy z tarczy antykryzysowej tylko dla rodziców?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy z tarczy antykryzysowej tylko dla rodziców?

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wprowadziła dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Zasiłek ten przyznawany jest rodzicom dzieci do lat ośmiu, którzy pozostali z nimi w domach z powodu zamknięcia żłobków, przedszkoli i szkół.

W myśl rozwiązań specustawy antykoronawirusowej, do zasiłku stosuje się przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (dalej: ustawa zasiłkowa).

W wyniku powyższego, procedura uzyskania dodatkowego zasiłku opiekuńczego z tarczy antykryzysowej jest tożsama z procedurą uzyskania zasiłku opiekuńczego.

Czy dodatkowy zasiłek na dziecko mogą uzyskać tylko rodzice?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje na dziecko, które w rozumieniu przepisu art. 32. ust 3 ustawy zasiłkowej uważa się za

  • dziecko własne ubezpieczonego lub jego małżonka,

  • dziecko przysposobione,

  • a także dziecko przyjęte na wychowanie i utrzymanie.

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie o sygn. akt I UK 142/09, wypowiedział się, że poprzez ,,przyjęcie dziecka na wychowanie” rozumie się fakt ,,że nie ma rodziców, którzy realizowaliby wychowanie, bądź też rodzice (rodzic) nie realizują obowiązku wychowywania (…) Przez przyjęcie na wychowanie należy rozumieć stałe sprawowanie pieczy na dzieckiem, polegające na opiece nad nim, przekazywaniu mu wiedzy, zapewnieniu osiągnięcia rozwoju fizycznego i psychicznego oraz doprowadzeniu do samodzielności. Sam stały kontakt jest niewystarczający.” Sąd uznał, że przyjęcie na wychowanie nie jest równoznaczne z formalnym ustanowieniem opieki.

W związku z powyższym, na mocy tarczy antykryzysowej, dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje:

  • rodzicowi,

  • opiekunowi prawnemu,

  • opiekunowi faktycznemu, który przejął dziecko na wychowanie i utrzymanie.

Rzecznik Praw Obywatelskich wyjaśnia, że przyjęcie przeciwnej koncepcji byłoby sprzeczne z założeniami systemowymi, które przewidują wsparcie dla opiekunów dzieci.

Pełna treść stanowiska Rzecznika w tym zakresie, dostępna pod linkiem.

Brak komentarzy

Zostaw komentarz - wysyłając komentarz zgadzasz się na przetwarzanie swoich danych osobowych - ZOBACZ WIĘCEJ