Gdy nie złożysz oświadczenia o odrzuceniu spadku, a spadkodawca pozostawił po sobie dług…

Gdy nie złożysz oświadczenia o odrzuceniu spadku, a spadkodawca pozostawił po sobie dług…

Niech nie martwią się Ci, którzy nie złożyli oświadczenia o odrzuceniu spadku w przewidzianym przez przepisy kodeksu cywilnego terminie. Jeżeli spadkobierca w przeciągu 6 miesięcy od dnia otwarcia spadku, tj. z chwilą śmierci spadkodawcy, nie oświadczy, że odrzuca spadek, dziedziczy on majątek z tzw. dobrodziejstwem inwentarza.

Upraszczając, wszelkie powstałe długi spadkodawcy, które wchodzą w skład schedy spadkowej, nie mogą przekroczyć wartości odziedziczonego majątku. Jeżeli zatem spadkobierca odziedziczy nieruchomość, której wartość rynkowa wynosi 200.000,00 zł, z kolei kwota długu opiewa na kwotę załóżmy 500.000,00 zł, wówczas spadkobierca będzie zobowiązany do zapłaty zaległych należności jedynie do wysokości 200.000,00 zł.

Spadkobierca, który ma wątpliwości, jakie składniki majątkowe wchodzą w skład spadku powinien dążyć do uzyskania spisu inwentarza lub wykazu inwentarza.

Spis inwentarza jest dokumentem urzędowym sporządzanym przez komornika właściwego dla sądu spadku ostatniego miejsca zwykłego pobytu spadkodawcy, a jeżeli miejsca jego zwykłego pobytu w Polsce nie da się ustalić, dla sądu miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część. Spis sporządzany jest na podstawie wydanego przez ten sąd postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza, niemniej nie ma przeszkód, aby wniosek ten spadkobierca skierował bezpośrednio do komornika, który następnie zwróci się do sądu o wydanie takiego postanowienia. Spis inwentarza obejmuje wykaz m. in. przedmiotów wchodzących w skład spadku oraz długów z oznaczeniem ich wysokość. Koszty związane ze sporządzeniem spisu obciążają spadkobiercę i mogą różnić się w zależności od podjęcia przez sąd lub komornika określonych czynności, np. przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego na okoliczność oszacowania wartości nieruchomości.

Wykaz inwentarza w przeciwieństwie do spisu inwentarza posiada walor dokumentu prywatnego i sporządzany jest przez spadkobiercę lub spadkobierców. Spadkobiercy we wniosku (sporządzanym na urzędowym formularzu) muszą przy dochowaniu należytej staranności ujawnić wszelkie przedmioty należące do spadku oraz długi spadkowe łącznie z podaniem ich wysokości. W przypadku pominięcia któregokolwiek ze składników majątkowych spadku, wykaz ten należy uzupełnić. Niniejszy wykaz składa się do sądu spadku, który następnie zarządza ogłoszenie o jego przedłożeniu i zamieszcza jego treść m.in. na tablicy ogłoszeń. Wykaz inwentarza może zostać złożony również przed notariuszem, który następnie sporządza protokół z przeprowadzonej czynności oraz przedkłada go sądowi spadku.

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby spadkobierca przyjął spadek wprost, jednakże w tej sytuacji będzie on odpowiadał za dług spadkodawcy bez ograniczenia, z całego swojego majątku.

 

Brak komentarzy

Zostaw komentarz - wysyłając komentarz zgadzasz się na przetwarzanie swoich danych osobowych - ZOBACZ WIĘCEJ