Interes lokatora zajmującego służbowe mieszkanie w zagrożeniu

Interes lokatora zajmującego służbowe mieszkanie w zagrożeniu

W dniu 21 sierpnia 2020 r. Rzecznik Praw Obywatelskich wystosował wystąpienie do Senatu, w którym wziął w obronę interesy lokatorów mieszkań służbowych.

Rzecznik rozpoznał sytuację rodzin, którym przyznano mieszkanie w związku ze świadczeniem pracy w policji, więziennictwie czy innych służbach.

Rzecznik podniósł, iż lokatorzy przedmiotowych mieszkań w każdej chwili mogą zostać zobowiązani do ich opróżnienia na mocy decyzji administracyjnej. W toku postępowania nie są badane ich zdolności do zaspokojenia swoich potrzeb socjalno-bytowych i nie dochodzi do zapewnienia im jakiegokolwiek lokalu zastępczego. Rzecznik zwrócił uwagę, że już w 2017 roku Trybunał Konstytucyjny uznał, że przepis art. 144 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1427) stanowiący o możliwości zastosowania przymusu bezpośredniego wobec zobowiązanych do opuszczenia lokalu jego dotychczasowych mieszkańców jest niezgodny z Konstytucją.

Wyżej wymieniony przepis stoi w sprzeczności przede wszystkim z przepisem art. 75 Konstytucji stanowiącym o tym, że władze publiczne prowadzą politykę sprzyjającą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych obywateli, w szczególności przeciwdziałają bezdomności.

Mimo tego, że Trybunał Konstytucyjny uznał przedmiotowe rozwiązanie za niekonstytucyjne do dnia dzisiejszego przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji nie zostały zmienione, a więc prawo nie chroni interesu lokatorów zajmujących mieszkania służbowe.

Brak komentarzy

Zostaw komentarz - wysyłając komentarz zgadzasz się na przetwarzanie swoich danych osobowych - ZOBACZ WIĘCEJ