Pamiętaj o wpisie do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

Pamiętaj o wpisie do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

Czym jest Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych?

Rejestr ten to system, w którym gromadzi się dane beneficjentów rzeczywistych tzn. podmiotów sprawujących bezpośrednią bądź pośrednią kontrolę nad spółką.

Dokonując zgłoszenia do CRBR informacji o rzeczywistym beneficjencie, oprócz danych spółki, podaje się dane identyfikacyjne beneficjenta czyli członka organu bądź wspólnika, który jest uprawniony do reprezentowania podmiotu.

W jakim celu został stworzony Rejestr?

Gromadzenie danych w przedmiotowym Rejestrze ma służyć przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu poprzez szybką identyfikację tożsamości osób sprawujących kontrolę nad spółką.

Informacje zgromadzone w Rejestrze są ogólnodostępne, toteż każdy obywatel ma do nich dostęp co wpływa na budowanie zaufania w obrocie gospodarczym.

Kto zobowiązany jest do złożenia informacji o beneficjentach rzeczywistych?

Dane do Rejestru powinny zgłosić spółki:

  • jawne,

  • komandytowe
  • komandytowo-akcyjne
  • z ograniczoną odpowiedzialnością;
  • proste spółki akcyjne,
  • akcyjne, z wyjątkiem spółek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 623).

Kiedy złożyć informację o beneficjentach rzeczywistych?

Spółki, które wpisane zostały do Krajowego Rejestru Sądowego przed dniem 13 października 2019 r. mają czas na zgłoszenie informacji o beneficjentach rzeczywistych do dnia 13 lipca 2020 r.

Wszystkie pozostałe podmioty, a więc te, które zostały wpisane do KRS po 12 października 2019 r., zobowiązane są do zgłoszenia danych beneficjentów rzeczywistych nie później niż w terminie 7 dni od wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Jak zgłosić informacje do CRBR?

Zgłoszenie składa się w formie elektronicznej, a cała procedura jest bezpłatna. Zgłoszenie należy wykonać przez Portal Podatkowy tj. pod linkiem

Brak komentarzy

Zostaw komentarz - wysyłając komentarz zgadzasz się na przetwarzanie swoich danych osobowych - ZOBACZ WIĘCEJ