Postępowanie karne prowadzone o przestępstwo niealimentacji, a reprezentacja małoletniego

Postępowanie karne prowadzone o przestępstwo niealimentacji, a reprezentacja małoletniego

Przestępstwo niealimentacji

Zgodnie z przepisem 209 kodeksu karnego, ten kto uchyla się od obowiązku alimentacyjnego w taki sposób, że suma jego zaległości stanowi równowartość trzech świadczeń okresowych bądź opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej 3 miesiące, podlega karze grzywny, ograniczenia wolności bądź pozbawienia wolności do roku.

Wątpliwości związane z reprezentacją małoletniego w postępowaniu o przestępstwo z 209 kk

Wobec tego, iż niealimentacja jest często popełnianym przestępstwem, w toku rozpatrywania jednej z takich spraw, Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy skierował do Sądu Najwyższego pytanie czy w sprawie o przestępstwo z ww. przepisu art. 209 kodeksu karnego, dziecko może być reprezentowane przez rodzica, czy przez kuratora mającego zapewnić małoletniemu należytą ochronę jego praw.

Pytanie to odnalazło swoje uzasadnienie, gdyż w dniu 30 września 2010 r., w sprawie o sygn. akt I KZP 10/10 Sąd Najwyższy podjął uchwałę w składzie 7 sędziów stanowiąca o tym, iż ,,Rodzic małoletniego nie może, działając w charakterze przedstawiciela ustawowego, wykonywać praw tego małoletniego jako pokrzywdzonego w postępowaniu karnym, w tym także w postępowaniu z oskarżenia prywatnego, jeżeli oskarżonym jest drugi z rodziców. ”

Nadmienić jednak należy, że przedmiotowa uchwała zapadła w odmiennie ukształtowanym stanie faktycznym, gdyż nie chodziło o wypłatę należnych dziecku alimentów, ale o spowodowanie jego rozstroju zdrowia wskutek przemocy domowej.

Stanowisko Sądu Najwyższego

W odpowiedzi na zadane przez Sąd Rejonowy dla Krajkowa-Krowodrzy pytanie, Sąd ocenił, iż czynności podejmowane w sprawie o przestępstwo z art. 209 kodeksu karnego należą do czynności podejmowanych w sprawie o należne dziecku od drugiego z rodziców środki utrzymania i wychowania. W myśl przepisu 98 par. 2 pkt 2 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, żadne z rodziców nie może reprezentować dziecka przy czynnościach prawnych podejmowanych między nim a jednym z rodziców. Wyjątek od powyższej zasady stanowi sprawa o dochodzenie należnych małoletniemu środków utrzymania i wychowania.

Wobec powyższego, Sąd stwierdził, że prawa małoletniego w postępowaniu karnym prowadzonym o przestępstwo niealimentacji może wykonywać drugi z rodziców.

Brak komentarzy

Zostaw komentarz - wysyłając komentarz zgadzasz się na przetwarzanie swoich danych osobowych - ZOBACZ WIĘCEJ