Pożyczka dla mikroprzedsiębiorców w ramach tarczy antykryzysowej

Pożyczka dla mikroprzedsiębiorców w ramach tarczy antykryzysowej

Tarcza antykryzysowa zaproponowała, w ramach pomocy mikroprzedsiębiorcom, wsparcie w postaci pożyczki do wysokości 5.000,00 zł, wydatkowanych na bieżące potrzeby prowadzonego przez nich przedsiębiorstwa .

Kto może uzyskać pożyczkę?

O pożyczkę starać się mogą mikroprzedsiębiorcy tzn.

  • osoby fizyczne (prowadzące działalność gospodarczą),
  • osoby prawne,
  • jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonujące działalność gospodarczą
  • wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej

pod warunkiem, że wymieniony mikroprzedsiębiorca, zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Tarcza antykryzysowa 2.0, zniosła po stronie starającego się o pożyczkę mikroprzedsiębiorcy wymóg zatrudniania pracowników.

Do kogo skierować wniosek?

Wniosek o pożyczkę mikroprzedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora urzędu. Wniosek może zostać złożony także poprzez platformę praca.gov.pl, jednak należy pamiętać, że wniesienie będzie skuteczne wtedy, gdy przedsiębiorca opatrzy wniosek kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.

Jakie jest oprocentowanie pożyczki?

Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski.

Okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, z karencją w spłacie kapitału wraz z odsetkami przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

Czy pożyczka może ulec umorzeniu?

Pożyczka udzielona mikroprzedsiębiorcy może zostać umorzona. Dotychczas umorzenie pożyczki, na podstawie przepisów tarczy antykryzysowej było możliwe, jeżeli mikroprzedsiębiorca przedstawił oświadczenie, że od momentu uzyskania wsparcia nie zmniejszył stanu zatrudnienia. Obecnie, dzięki przepisom tarczy antykryzysowej 2.0, aby umorzyć pożyczkę wystarczy oświadczyć, że przez okres 3 miesięcy od dnia otrzymania pożyczki, przedsiębiorca prowadził działalność gospodarczą.

Brak komentarzy

Zostaw komentarz - wysyłając komentarz zgadzasz się na przetwarzanie swoich danych osobowych - ZOBACZ WIĘCEJ