Sprawujesz pieczę bieżącą nad dzieckiem – należy ci się 300,00 zł na wyprawkę szkolną

Sprawujesz pieczę bieżącą nad dzieckiem – należy ci się 300,00 zł na wyprawkę szkolną

Świadczenie ,,dobry start” to corocznie wypłacona kwota pieniężna, której przeznaczeniem jest choć częściowe pokrycie potrzeb dzieci kompletujących wyprawkę szkolną.

Uzyskanie świadczenia gwarantuje złożenie od 1 lipca do 30 listopada wniosku o jego przyznanie do urzędu miasta lub gminy, ośrodka pomocy społecznej lub innej wyznaczonej jednostki w gminie.

Na podstawie par. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. poz. 1061 z późn. zm.) o świadczenie, w imieniu dzieci, starać się mogą rodzice, opiekunowie faktyczni, opiekunowie prawni, rodziny zastępcze, osoby prowadzące rodzinne domy dziecka, dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorzy regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych.

Rozporządzenie nie usankcjonowało prawa do uzyskania świadczenia przez osoby sprawujące pieczę bieżącą nad dzieckiem.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w dniu dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie o sygn. akt II SA/Gl 427/20 wyrokował w przedmiocie skargi kobiety sprawującej bieżącą pieczę nad wnuczką. Rodzice dziewczynki zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej. Babcia małoletniej została upoważniona przez sąd do załatwiania w jej imieniu wszelkich spraw związanych z edukacją i ewentualnym leczeniem wnuczki.

Kobieta starała się o uzyskanie świadczenia ,,Dobry start” dla pozostającej pod jej opieką wnuczki, jednak uzyskała odmowną decyzję. Samorządowe Kolegium Odwoławcze, rozpoznając jej skargę orzekło o odmowie przyznania prawa do spornego świadczenia na rzecz dziecka ze względu na to, że rozporządzenie nie upoważnia do jego pobrania osób sprawujących bieżącą pieczę nad dzieckiem.

Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił przedmiotową decyzję i uznał, że skarżąca sprawując pieczę bieżącą nad wnuczką znajdowała się w kręgu osób uprawnionych do wystąpienia z wnioskiem o przyznanie jej świadczenia ,,Dobry start”

Sąd w treści uzasadnienia powołał się na treść postanowień Konstytucji RP, która stoi na straży ochrony dzieci oraz na treść postanowień Konwencji o Prawach Dziecka ratyfikowanej przez Rzeczypospolitą Polską w dniu 30 kwietnia 1991 r. polecającą stosującemu ją państwu otoczenie opieką dzieci, szczególnie tych, które nie dorastają w rodzinnym środowisku. Z powyższych zasad Sąd wywiódł, że w obliczu celu i charakteru świadczenia ,,Dobry start” w interesie dziecka jest przyznanie mu świadczenia, a tym samym sprawująca nad wnuczką bieżącą pieczę babcia mogła starać się o 300 +.

Brak komentarzy

Zostaw komentarz - wysyłając komentarz zgadzasz się na przetwarzanie swoich danych osobowych - ZOBACZ WIĘCEJ