Dziedziczenie środków zgromadzonych na subkoncie w ZUS

Dziedziczenie środków zgromadzonych na subkoncie w ZUS

Obecnie członkostwo w Otwartym Funduszu Emerytalnym nie jest obowiązkowe, a ubezpieczony może zdecydować o tym gdzie chce gromadzić swoje składki. Te środki, które zostały zgromadzone na subkoncie w ZUS podobnie jak te zgromadzone w OFE podlegają dziedziczeniu.

Jeżeli ubezpieczony gromadzi środki na subkoncie ZUS i nie jest członkiem OFE to Zakład dokona po śmierci ubezpieczonego podziału zebranych składek przy czym w pierwszej kolejności dziedziczyć po zmarłym będzie małżonek. W dalszej kolejności zgromadzona kwota podzielona zostanie między wskazane przez ubezpieczonego osoby. Dopiero jeżeli podział taki będzie niemożliwy, to wejdą one do masy spadkowej po zmarłym ubezpieczonym.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który poweźmie informacje o zgonie ubezpieczonego, zawiadomi małżonka oraz osoby uprawnione na mocy złożonego przez niego oświadczenia o możliwości złożenia wniosku w przedmiocie wypłaty środków zgromadzonych na subkoncie. Skuteczne doręczenie wypełnionego wniosku skutkuje wypłatą zebranych na subkoncie przez ubezpieczonego składek w terminie trzech miesięcy.

 

Rozwód a podział środków zgromadzonych na subkoncie w ZUS

 

Środki gromadzone przez małżonków posiadających wspólność majątkową na subkoncie w ZUS podlegają podziałowi w przypadku rozwodu.

Porozumienie rozwodzących się w zakresie podziału majątku zgromadzonego w trakcie małżeństwa powinno objąć też kwestię sposobu dokonania podziału składek, jakie zgromadzili na prowadzonych przez ZUS dla siebie subkontach. W przeciwnym razie o powyższym zadecyduje sąd.

Dokonując podziału, Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokona transferu środków z subkonta jednego z małżonków na rachunek drugiego.

Brak komentarzy

Zostaw komentarz - wysyłając komentarz zgadzasz się na przetwarzanie swoich danych osobowych - ZOBACZ WIĘCEJ