podział majątku Tag

Zgodnie z treścią przepisu art. 41 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, wierzyciel może żądać zaspokojenia z majątku wspólnego małżonków, jeżeli małżonek wyraził zgodę na zaciągnięcie zobowiązania przez drugiego. Niestety, w przypadku upadłości konsumenckiej, zasada ta nie obowiązuje Na mocy przepisu art. 124 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz....

W kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, w treści przepisu art. 43 ustawodawca wyraził zasadę, według której małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym. W toku postępowania o podział majątku wspólnego, jeden z małżonków może żądać ustalenia nierównych udziałów w dorobku ich życia. Swoje roszczenie musi jednak właściwie uzasadnić. Sąd Najwyższy w dniu...

Na mocy treści art. 35 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U.2019.1397 t.j. 29.07.2019 r.) m.in. na wniosek właściciela nieruchomości gmina wymelduje osobę, która wyprowadziła się z zajmowanego mieszkania bądź domu. Próba wymeldowania małżonka ze wspólnie zajmowanego mieszkania w czasie rozwodu Małżonek złożył wniosek o wymeldowanie żony z...