Podział majątku wspólnego rozwodzących się małżonków

Podział majątku wspólnego rozwodzących się małżonków

W kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, w treści przepisu art. 43 ustawodawca wyraził zasadę, według której małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym.

W toku postępowania o podział majątku wspólnego, jeden z małżonków może żądać ustalenia nierównych udziałów w dorobku ich życia. Swoje roszczenie musi jednak właściwie uzasadnić.

Sąd Najwyższy w dniu 20 grudnia 2019 r. wydał postanowienie o sygn. Akt IV CSK 327/19. W jego treści wskazał dwie przesłanki, których tylko łączne spełnienie stanowi podstawę do orzeczenia nierównych udziałów we wspólnym majątku małżonków.

Do przesłanek tych należą:

  • nierówne przyczynianie się małżonków do gromadzenia majątku wspólnego

oraz

  • żądanie uzasadnione jest ,,ważnymi powodami’’.

Sąd podał, że: ,, (…) wyróżnienie przez ustawodawcę tych dwu przesłanek sprawia, że sam nierówny stopień przyczynienia się małżonków do powstania majątku wspólnego nie może być uznany za ważny powód (…).’’

Wobec powyższego, pozostaje zadać sobie pytanie co należy rozumieć poprzez ,,ważne powody’’ stanowiące o zasadności przyznania jednemu z małżonków większego udziału w majątku wspólnym?

W ocenie Sądu Najwyższego, ważny powód zachodzi wtedy, gdy przyznanie stronom równych udziałów sprzeciwia się zasadom współżycia społecznego. Co więcej, nie chodzi o winę w rozkładzie pożycia stron, a winę ,,(…) odnoszoną do nieprzyczyniania się lub przyczyniania się w mniejszym stopniu niż to wynika z możliwości małżonka do zgromadzenia majątku wspólnego.’’

Wychowywanie dzieci i zajmowanie się domem, a podział majątku wspólnego

Wysokości udziałów małżonków w majątku wspólnym, nie ocenia się jedynie przez pryzmat wyliczeń rachunkowych. Zgodnie z treścią przepisu art. 43 par. 3 kro, sąd uwzględnia osobisty nakład pracy małżonka, jaki ten włożył w wychowanie dzieci i w pracę we wspólnym domowym gospodarstwie.

Brak komentarzy

Zostaw komentarz - wysyłając komentarz zgadzasz się na przetwarzanie swoich danych osobowych - ZOBACZ WIĘCEJ