Pomoc na restrukturyzację – publiczne wsparcie przedsiębiorców w kryzysowej sytuacji

Pomoc na restrukturyzację – publiczne wsparcie przedsiębiorców w kryzysowej sytuacji

Dotychczas na blogu pisaliśmy, o tym, że w dniu 11 sierpnia 2020 r. weszła w życie ustawa o udzieleniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców.

Ustawa ta stanowi o pomocy przedsiębiorcom znajdującym się w kryzysowej sytuacji uzasadniającej podjęcie działań zmierzających do restrukturyzacji bądź likwidacji dotychczas prowadzonej działalności. W poprzednich notach znajdujących się pod linkami: 1 i 2. opisaliśmy dwie z form pomocy przewidzianych ustawą, tj.:

  • pomoc na ratowanie

oraz

  • tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne.

Ostatnią z form pomocy sankcjonowaną ustawą jest ,,pomoc na restrukturyzację”

Pomocy tej udziela się przedsiębiorcy w celu realizacji planu restrukturyzacji, który umożliwi mu długookresową zdolność do konkurowania na rynku.

Zgodnie z przepisem art. 37 ustawy Pomoc na restrukturyzację jest ograniczona do minimum niezbędnego do przywrócenia przedsiębiorcy znajdującemu się w trudnej sytuacji ekonomicznej długookresowej zdolności do konkurowania na rynku, biorąc pod uwagę w szczególności wielkość i formę udzielanej pomocy na restrukturyzację.

W przypadku przedmiotowej formy pomocy, przedsiębiorca powinien dysponować również wkładem własnym stanowiącym gwarancję pokrycia kosztów restrukturyzacji.

Wkład własny może obejmować środki własne, pochodzące od udziałowców, akcjonariuszy, innych przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej. Wkład powinien zostać realnie wpłacony i stanowić co najmniej 50% wartości udziału w kosztach restrukturyzacji. W przypadku mikro i małych przedsiębiorców wystarczającym jest by wkład wynosił 25%, a w przypadku średniego przedsiębiorcy 40%.

Ustawodawca zostawił furtkę przedsiębiorcom , którzy nie dysponują wystarczającymi środkami na pokrycie wkładu polegającą na tym, że w treści wniosku o pomoc na restrukturyzację, przedsiębiorca może wskazać trudne okoliczności, jakie mają wpływ na niemożliwość pokrycia wkładu i tym samym wnieść o zwolnienie z tego obowiązku.

Kolejno, pomoc na restrukturyzację może zostać udzielona jeżeli przedsiębiorca znajdujący się w trudnej sytuacji zastosuje środki wyrównujące zakłócenia konkurencji na rynku określone w ustawie prawo restrukturyzacyjne.

Forma pomocy

Pomoc udzielana jest w formie pożyczki, objęcia akcji lub udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym albo udziału w podwyższonym kapitale zakładowym przez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych udziałów lub akcji, objęcia obligacji, zmiany terminów spłaty pożyczki wobec podmiotu udzielającego pomocy na restrukturyzację, konwersji pożyczki udzielonej jako pomoc na ratowanie lub jako tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne na udziały lub akcje przedsiębiorcy.

Czas i praktyka pokaże czy opisane na blogu instrumenty wsparcia przedsiębiorców zdadzą egzamin i będą przez nich wykorzystywane.

1Comment
  • Informacje
    Posted at 15:49h, 10 lutego Odpowiedz

    Brawo tak trzymać. Widać, że dbasz o merytoryczne wpisy na Twoim blogu, Dzięki i zapraszam do siebie…

Zostaw komentarz - wysyłając komentarz zgadzasz się na przetwarzanie swoich danych osobowych - ZOBACZ WIĘCEJ