rozwód Tag

Na mocy treści art. 23 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego małżonkowie zobowiązani są m.in. do wzajemnej pomocy zarówno w sferze duchowej jak i materialnej. Powyższe oznacza, że każde z małżonków stosownie do swoich sił i możliwości zobowiązane jest przyczyniać się do zaspokajania potrzeb założonej rodziny. Możliwości płatnicze małżonka, a zwolnienie z kosztów...

Rodzic bądź opiekun prawny dziecka, które zostało wywiezione za granicę bez jego zgody bądź pozostaje za granicą pod nieznanym adresem może bezpłatnie złożyć do Ministerstwa Sprawiedliwości tzw. ,,wniosek o zwrot dziecka''. Do przedmiotowego wniosku należy załączyć dokument, który potwierdzi władze rodzicielską wnioskodawcy np. akt urodzenia dziecka. Koniecznym jest również załączenie zdjęcia...

Na mocy treści art. 35 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U.2019.1397 t.j. 29.07.2019 r.) m.in. na wniosek właściciela nieruchomości gmina wymelduje osobę, która wyprowadziła się z zajmowanego mieszkania bądź domu. Próba wymeldowania małżonka ze wspólnie zajmowanego mieszkania w czasie rozwodu Małżonek złożył wniosek o wymeldowanie żony z...