Zadaj nam pytanie

58 komentarzy
 • Dariusz
  Posted at 14:58h, 21 lutego Odpowiedz

  Zamierzam spisać testament, w którym nie chcę aby po mnie dziedziczyła żona, z która jestem w nieformalnej separacji. Chciałabym żeby po mnie dziedziczyły tylko dzieci, ale czy żona może domagać się od nich tzw. ,,zachowku’’.
  Dariusz

  • Kancelaria
   Posted at 14:59h, 21 lutego Odpowiedz

   Jeżeli w testamencie powoła Pan do dziedziczenia po nim swoje dzieci to żona będzie mogła domagać się od nich wypłaty zachowku tj. ½ z udziału, który by jej przypadł gdyby dziedziczyła z ustawy.
   Aby żona nie miała prawa do zachowku musiałby Pan ją w treści testamentu wydziedziczyć podając z jakiego powodu Pan to czyni. O przesłankach wydziedziczenia szeroko piszemy na naszym blogu gdzie może Pan o nich przeczytać. Jak zawsze w takich przypadkach doradzam aby udał się Pan do notariusza, który za opłatą sporządzi testament i tym sposobem zadba aby do jego treści nie wkradły się błędy czy też niejasności.

 • Robert
  Posted at 14:01h, 25 stycznia Odpowiedz

  Z żoną mam wspólność majątkową. W trakcie trwania mojego małżeństwa otrzymałem tytułem darowizny od rodziców dom wraz z działką. Wartość otrzymanej darowizny o kwota ok. 0,5 mln zł. Teraz sprzedałem darowany mi wcześniej dom i z tych pieniędzy kupiłem razem z żoną mieszkanie własnościowe za 200 tys. zł. Z kwoty uzyskanej ze sprzedaży domu zostało mi ok. 300 tys. zł, które traktuję jako mój majątek odrębny. Proszę o odpowiedź czy mam rację?

  • Kancelaria
   Posted at 11:50h, 16 stycznia Odpowiedz

   Należy zacząć od tego, iż zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, przedmioty majątkowe nabyte przez darowiznę należą do majątku osobistego każdego z małżonków, chyba że darczyńca inaczej postanowił. Ponadto, do majątku osobistego małżonków należą również, co do zasady, przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego (tzw. zasada surogacji). Ma Pan więc rację twierdząc, iż pieniądze uzyskane ze sprzedaży nieruchomości otrzymanej tytułem darowizny od Rodziców w kwocie ok. 300 tys. zł wchodzą w skład Pana majątku osobistego (rzecz jasna, o ile Pańscy Rodzice nie zastrzegli, że darowizna ma wejść w skład majątku wspólnego Pana i Żony).

   Surogacja obejmuje zarówno tzw. surogację bezpośrednią (zamiana jednej rzeczy na inną), jak i surogację pośrednią (rzecz zostaje sprzedana, a uzyskana kwota – przeznaczona na nabycie innej rzeczy). W konsekwencji, gdyby stroną umowy kupna-sprzedaży mieszkania był tylko Pan, to mieszkanie to weszłoby w skład Pana majątku osobistego. Mieszkanie zostało bowiem zakupione ze środków pochodzących ze sprzedaży darowanego Panu domu, a więc ze środków pochodzących z Pana majątku osobistego.

   Z uwagi jednak na fakt, iż stroną umowy kupna-sprzedaży mieszkania był Pan wspólnie z Żoną, to nieruchomość ta została nabyta do Państwa majątku wspólnego. W tej sytuacji, w razie podziału majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej, mieszkanie będzie wchodziło w skład majątku podlegającego podziałowi. W postępowaniu działowym będzie Panu przysługiwać roszczenie o rozliczenie nakładów poczynionych ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny, tj. będzie mógł Pan wystąpić z wnioskiem o rozliczenie środków przeznaczonych na zakup mieszkania.

 • Mariola
  Posted at 08:11h, 14 listopada Odpowiedz

  Mój mąż prowadzi działalność gospodarczą i nie płaci na bieżąco podatków. U Notariusz podpisaliśmy rozdzielność majątkową. Obecnie ja zarabiam o wiele więcej od męża. Chciałabym zapytać czy Urząd Skarbowy może ode mnie ściągnąć zaległe podatki męża?

  • Kancelaria
   Posted at 12:54h, 05 lipca Odpowiedz

   Ordynacja podatkowa stanowi, że podatnik odpowiada całym swoim majątkiem za wynikające ze zobowiązań podatkowych podatki. W przypadku podatników pozostających w związku małżeńskim odpowiedzialność za podatki obejmuje majątek odrębny podatnika oraz majątek wspólny podatnika i jego małżonka.

   Z powyższego wynika, że zaległe podatki należne od jednego z małżonków mogą być egzekwowane również z wynagrodzenia za pracę, czy też dochodów z innej działalności zarobkowej drugiego małżonka, z uwagi na fakt, że wchodzą one w skład majątku wspólnego podatnika i jego małżonka.

   Wspólność majątkowa ustaje wprawdzie w przypadku jej wyłączenia w drodze umowy majątkowej ustanawiającej rozdzielność majątkową. Na gruncie prawa podatkowego umowa taka nie wywoła jednak żadnych skutków odnośnie zobowiązań podatkowych powstałych przed dniem jej zawarcia.

   Odpowiadając na zadane przez Panią pytanie należy więc stwierdzić, że organy podatkowe będą uprawnione do egzekwowania z Pani zarobków zaległych podatków, do zapłaty których mąż był już zobowiązany przed zawarciem intercyzy (o ile rzecz jasna byli już Państwo wtedy małżeństwem).

 • Angelika
  Posted at 10:11h, 07 listopada Odpowiedz

  Mamy zamiar z mężem adoptować dziecko. Proszę o informację, jakie mamy szanse, jak długo trwają formalności i gdzie się takie sprawy załatwia. Mamy 32 i 35 lat. Mąż jest z zawodu mechanikiem samochodowym, a ja ekspedientką. Oboje pracujemy i posiadamy własne mieszkanie.

  • Kancelaria
   Posted at 12:54h, 05 lipca Odpowiedz

   Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, jako małżonkowie, mogą Państwo wspólnie przysposobić dziecko, o ile spełnią przewidziane prawem wymogi. I tak, między innymi, kandydat na przysposabiającego:
   – powinien mieć miejsce zamieszkania na terytorium Polski,
   – pełną zdolność do czynności prawnych,
   – nie może być pozbawiony władzy rodzicielskiej, jego władza rodzicielska nie może być zawieszona ani ograniczona,
   – pomiędzy przysposabiającym a przysposabianym musi istnieć odpowiednia różnica wieku,
   – powinien posiadać kwalifikacje osobiste uzasadniające przekonanie, że będzie należycie wywiązywał się z obowiązków przysposabiającego
   – jego stan zdrowia fizycznego oraz psychicznego powinien pozwalać na sprawowanie prawidłowej opieki nad dzieckiem,
   – powinien posiadać odpowiednie warunki mieszkaniowe oraz stałe źródło utrzymania.

   Niestety procedura adopcyjna jest dość skomplikowana i długotrwała. Obejmuje ona postępowanie w ośrodku adopcyjnym, a następnie przed sądem opiekuńczym.

   W pierwszej kolejności powinni Państwo udać się do ośrodka adopcyjnego. Na początku zostaną Państwo zapytani o oczekiwania wobec dziecka i ogólne informacje na swój temat. Pracownik ośrodka zapozna Państwa z wymogami formalnymi i procedurą adopcyjną oraz wskaże jakie dokumenty należy złożyć. Wśród tych dokumentów znajdują się m.in.: życiorys, odpis aktu małżeństwa, potwierdzenie stałego zameldowania, zaświadczenia o zatrudnieniu i dochodach, zaświadczenia lekarskie, opinie z miejsc pracy. Ponadto ośrodek wystąpi do rejestru karnego o zaświadczenie o niekaralności.

   W toku postępowania w ośrodku adopcyjnym będą musieli Państwo odbyć rozmowę z psychologiem, który wyda odpowiednią opinię, zaś pracownik ośrodka zbada Państwa warunki mieszkaniowe, tryb życia i sytuację rodzinną. Na tym etapie wydana zostanie decyzja Komisji Kwalifikacyjnej Ośrodka Adopcyjnego w przedmiocie dopuszczenia Państwa do dalszej procedury. W przypadku decyzji pozytywnej będą Państwo musieli odbyć minimum 35 godzinne szkolenie i dopiero po jego odbyciu Komisja wyda ostateczną decyzję.

   Następnym etapem jest spotkanie z dzieckiem, które odbywa się w domu dziecka w obecności jego opiekunów. Przed spotkaniem otrzymają Państwo dokumentację dotyczącą dziecka. Zanim dojdzie do przysposobienia dziecko powinno przyzwyczaić się do Państwa jako przyszłych rodziców. W tym celu konieczne będą regularne odwiedziny w domu dziecka.

   Dopiero wówczas można złożyć wniosek o przysposobienie do sadu opiekuńczego, czyli Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego. Ośrodek adopcyjny dostarczy do sądu dokumentację zebraną w dotychczasowym toku procesu adopcyjnego. Ośrodek prześle również opinię na Państwa temat i wniosek o zgodę na zmianę miejsca pobytu dziecka.

   Gdy sąd wyrazi zgodę na zmianę miejsca pobytu dziecka będą Państwo mogli zabrać je do domu, gdzie przez jakiś czas będą Państwa odwiedzać kurator sądowy i pracownicy ośrodka adopcyjnego. Na tej podstawie zostanie sporządzona opinia dla sądu, który ostatecznie zadecyduje o przysposobieniu. Po uprawomocnieniu się orzeczenia o przysposobieniu będą Państwo musieli udać się do urzędu stanu cywilnego miejsca urodzenia dziecka. W razie przysposobienia pełnego sporządzony zostanie nowy akt urodzenia dziecka a w rubryce rodzice zostaną Państwo wpisani jako rodzice dziecka.

 • Aleksander
  Posted at 10:11h, 07 listopada Odpowiedz

  Z drugą żoną kupiliśmy na własność mieszkanie. Moje dzieci z pierwszego małżeństwa nie utrzymują ze mną kontaktu i chciałbym teraz sprzedać albo darować żonie moją część mieszkania. Czy mogę żonie za złotówkę sprzedać swoją część mieszkania?

  • Kancelaria
   Posted at 12:54h, 05 lipca Odpowiedz

   Należy zacząć od tego, że z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami wspólność majątkowa (ustawowa). Mieszkanie, które Państwo kupiliście w czasie trwania waszego małżeństwa jest składnikiem majątku wspólnego.

   Co istotne, w czasie trwania wspólności ustawowej jeden z małżonków nie może sprzedać ani darować drugiemu swojego udziału w majątku wspólnym. Aby taka darowizna była możliwa, konieczne jest wcześniejsze zniesienie wspólności ustawowej w drodze intercyzy. Jakkolwiek wspomniana przez Pana darowizna na rzecz żony może okazać się kłopotliwa także z uwagi na przyszłe ewentualne żądania zapłaty zachowku ze strony Pańskich dzieci.

   W opisanym przez Pana przypadku lepszym rozwiązaniem wydaje się umowne zniesienie wspólności majątkowej (intercyza) i dokonanie podziału majątku wspólnego (co jest możliwe nie tylko po ustaniu małżeństwa, ale także w trakcie jego trwania). W tym celu powinni Państwo udać się do notariusza. Zasadniczo udziały małżonków w majątku wspólnym są równe, co oznacza, że małżonkowie powinni podzielić się majątkiem po połowie. Jeżeli jednak zgodnie postanowią Państwo, że w wyniku podziału majątku wspólnego całe mieszkanie ma przypaść na własność żonie, to taki nierówny podział majątku jest możliwy nawet bez konieczności wzajemnych dopłat i spłat. Innymi słowy, za Pana zgodą, żona może bez żadnych dodatkowych rozliczeń finansowych nabyć całe mieszkanie.

 • Edyta
  Posted at 15:10h, 27 października Odpowiedz

  Mąż chce przysposobić moją córkę, która nie jest jego biologicznym dzieckiem. Czy biologiczny ojciec córki będzie dalej zobowiązany łożyć alimenty?

  • Kancelaria
   Posted at 12:51h, 05 lipca Odpowiedz

   Z treści pytania wynika, że mąż zamierza przysposobić, najprawdopodobniej na zasadzie przysposobienia pełnego, Pani córkę.

   Aby odpowiedzieć na zadane pytanie w pierwszej kolejności należy wskazać, że zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, przez przysposobienie powstaje między przysposabiającym a przysposobionym taki stosunek, jak między rodzicami a dziećmi. Przysposobiony nabywa prawa i obowiązki wynikające z pokrewieństwa w stosunku do krewnych przysposabiającego. Jednocześnie ustają prawa i obowiązki przysposobionego wynikające z pokrewieństwa względem jego krewnych, jak również prawa i obowiązki tych krewnych względem niego, co nie dotyczy jednak małżonka, którego dziecko zostało przysposobione przez drugiego małżonka, ani krewnych tego małżonka.

   Co więcej, przez przysposobienie ustaje dotychczasowa władza rodzicielska lub opieka nad przysposobionym. Jednakże, jeżeli jeden z małżonków przysposobił dziecko drugiego małżonka, władza rodzicielska przysługuje obojgu małżonkom wspólnie.

   Oznacza to, że jeżeli córka zostanie przysposobiona przez Pani męża, to straci prawo do alimentów od swojego biologicznego ojca i jego krewnych, równocześnie sama będzie zwolniona od takiego obowiązku wobec nich. Skutek ten nastąpi z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia o przysposobieniu pełnym bez konieczności występowania o uchylenie obowiązku alimentacyjnego.

   Córka zachowa wszelkie prawa i obowiązki, w tym alimentacyjne, wobec Pani i Pani krewnych.

 • Dagmara
  Posted at 12:09h, 22 września Odpowiedz

  Przeczytałam na Waszym blogu odpowiedź dla Pana Dominika odnośnie zbudowania domu w czasie małżeństwa na działce, która była własnością tylko żony. W związku z tym mam następujący problem: mój mąż kupił działkę będąc kawalerem i teraz zamierzamy rozpocząć na niej budowę. Czy mąż może mi podarować połowę działki, żeby wszystko było wspólne?

  • Kancelaria
   Posted at 12:51h, 05 lipca Odpowiedz

   Zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego dotyczącymi małżeńskiej wspólności ustawowej małżonkowie są, co do zasady, współwłaścicielami tych przedmiotów, które nabyli po ślubie. Przedmioty nabyte przez każdego z małżonków przed zawarciem małżeństwa stanowią majątek osobisty małżonka, który je nabył.

   Istnieją dwa podstawowe sposoby, aby uczynić Panią współwłaścicielką nieruchomości, przy czym dalsze skutki każdego z tych rozwiązań będą różne.

   Po pierwsze, mąż może darować Pani udział w nieruchomości. Umowa darowizny musi zostać zawarta przed notariuszem. Na skutek dokonanej darowizny staniecie się Państwo współwłaścicielami nieruchomości w częściach ułamkowych, a darowany Pani udział w nieruchomości wejdzie w skład Pani majątku osobistego.

   Drugim rozwiązaniem jest zawarcie intercyzy – małżeńskiej umowy majątkowej, na mocy której majątek wspólny Pani męża zostanie rozszerzony o nieruchomość kupioną przez męża przed ślubem. Umowę taka również musi mieć formę aktu notarialnego. Na skutek zawarcia intercyzy nieruchomość stanie się Państwa współwłasnością łączną, czyli taką, w której nie wyodrębnia się udziałów. W trakcie trwania wspólności małżeńskiej żadne z Państwa nie będzie mogło rozporządzić swoim udziałem w nieruchomości, ani żądać zniesienia współwłasności.

 • Dominik
  Posted at 15:08h, 26 sierpnia Odpowiedz

  W trakcie małżeństwa teściowa podarowała mojej żonie działkę, gdzie wspólnie zbudowaliśmy dom. Teraz jestem po rozwodzie i zamierzam podzielić majątek. Sprawdzałem w księgach wieczystych, że dom z działką stanowi własność byłej żony. Czy mam jakiekolwiek szanse, aby uzyskać spłatę mojej połowy za dom? Będę wdzięczny za poradę. Dominik

  • Kancelaria
   Posted at 12:51h, 05 lipca Odpowiedz

   Jedna z podstawowych zasad prawa cywilnego stanowi, że wszystko, co zostało z gruntem trwale połączone – w tym wybudowane na nim budynki – dzieli los prawny gruntu. Innymi słowy, to, co znajduje się na powierzchni, przypada właścicielowi gruntu. Dom, zbudowany wspólnymi siłami przez małżonków staje się więc z mocy prawa własnością tego, któremu przypada własność gruntu. Wybudowany przez Pana i byłą żonę dom stanowi jednak nakład z Państwa majątku wspólnego na majątek osobisty byłej żony, który może podlegać rozliczeniu w postępowaniu o podział majątku wspólnego.

   W skierowanym do sądu wniosku o dokonanie podziału majątku wspólnego powinien Pan zawrzeć żądanie zasądzenia od byłej żony na Pana rzecz określonej kwoty tytułem zwrotu części nakładów poczynionych na budowę domu. Co do zasady powinna to być kwota odpowiadająca połowie aktualnej wartości rynkowej budynku. Dochodzenie zapłaty kwoty stanowiącej większą, niż połowa, cześć nakładów będzie uzasadnione w przypadku jednoczesnego żądania ustalenia odpowiednio większego Pana udziału w majątku wspólnym (co jest możliwe, jeżeli w dużo większym, niż była żona, stopniu przyczynił się Pan do powstania majątku wspólnego).

   W Pana przypadku postępowanie o podział majątku nie będzie należało do najprostszych, toteż sugeruję, aby skorzystał Pan z profesjonalnej pomocy prawnika.

 • Karol
  Posted at 09:08h, 19 sierpnia Odpowiedz

  Komornik prowadzi z wniosku byłej żony egzekucję i nalicza moim zdaniem bardzo wysokie opłaty. Czy komornik ma prawo do opłat doliczać podatek VAT?
  Przy niektórych opłatach komornik doliczył podatek, a przy innych nie. Od czego to zależy?

  • Kancelaria
   Posted at 12:51h, 05 lipca Odpowiedz

   Postawione przez Pana pytanie do niedawna wywoływało w środowisku prawniczym spore kontrowersje, bowiem kwestia doliczania przez komorników kwoty podatku VAT do opłat egzekucyjnych nie była uregulowana wprost: jedni tę kwotę doliczali, inni uznawali, że jest ona zawarta w już pobieranej opłacie. Wątpliwości te ostatecznie rozwiał Sąd Najwyższy w uchwale podjętej 7 lipca 2016 r. (sygnatura akt: III CZP 34/16). Zgodnie z jej treścią, komornik nie może powiększać opłat egzekucyjnych, określonych w ustawie z 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sadowych i egzekucji, o stawkę podatku od towarów i usług. Wobec powyższego, działanie komornika, z którym ma Pan do czynienia jest pozbawione podstawy prawnej, co uprawnia Pana do złożenia skargi na czynność komornika. Skargę należy wnieść do sądu rejonowego, przy którym działa komornik. Podlega ona opłacie w wysokości 100 zł.

Zostaw komentarz - wysyłając komentarz zgadzasz się na przetwarzanie swoich danych osobowych - ZOBACZ WIĘCEJ