Blog

Małżonkowie mają równe prawa i obowiązki w małżeństwie. Są obowiązani do wspólnego pożycia, do wzajemnej pomocy i wierności oraz do współdziałania dla dobra rodziny, którą przez swój związek założyli. Współdziałanie to obejmuje między innymi przyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny. Czasami jednak zdarza się, że któryś z małżonków nie wywiązuje...

Świadczenie, które potocznie nazywa się emeryturą po małżonku lub innym członku rodziny, to renta rodzinna. Przysługuje ona wdowie lub wdowcowi, rodzicom zmarłego, jego dzieciom i wnukom, a także rodzeństwu, jednak w odniesieniu do pewnych kategorii uprawnionych Ustawodawca zdecydował się sformułować nieco surowsze warunki. Wdowa i wdowiec Wdowa oraz wdowiec po zmarłym może...

W razie dokonania darowizny na rzecz obojga małżonków pozostających w ustroju małżeńskiej wspólności majątkowej rzecz darowana wchodzi do majątku wspólnego małżonków. W przypadku odwołania darowizny takiej rzeczy, oświadczenie o odwołaniu powinno być skierowane do obojga małżonków. Na takim stanowisku stanął Sąd Najwyższy. Tylko w takim przypadku możliwe jest żądanie dokonania powrotnego...