Blog

Świadczenie wychowawcze 500+ przysługuje matce, ojcu oraz opiekunowi faktycznemu dziecka (w zależności od uzyskiwanego dochodu miesięcznie) za pierwsze i każde kolejne dziecko do dnia ukończenia przez nie 18 roku życia. Za członków rodziny w świetle przepisu art. 2 pkt 16 ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, uznaje się jednocześnie...

Na mocy ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy kodeks karny oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów dokonano zmian dotyczących przestępstwa niealimentacji oraz kar z tym związanych Obecnie, trzymiesięczne opóźnienie w płaceniu alimentów jest traktowane jako przestępstwo niealimentacji.   Ustawa przewiduje dla sprawcy następujące kary: - grzywny, - ograniczenia wolności -...

Zgodnie z treścią art. 1008 kodeksu cywilnego ustawodawca daje prawo spadkodawcy do wydziedziczenia członka rodziny w treści testamentu. Testator chcąc pozbawić prawa do zachowku musi swą wolę wyrazić posługując się sformułowaniami, które nie pozostawią wątpliwości w przedmiocie odczytania jego woli. Wśród przyczyn uzasadniających wydziedziczenie, ustawodawca wymienia: -          uporczywe postępowanie niezgodne...