Bez kategorii

Świadczenie wychowawcze 500+ przysługuje matce, ojcu oraz opiekunowi faktycznemu dziecka (w zależności od uzyskiwanego dochodu miesięcznie) za pierwsze i każde kolejne dziecko do dnia ukończenia przez nie 18 roku życia. Za członków rodziny w świetle przepisu art. 2 pkt 16 ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, uznaje się jednocześnie...

Na mocy ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy kodeks karny oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów dokonano zmian dotyczących przestępstwa niealimentacji oraz kar z tym związanych Obecnie, trzymiesięczne opóźnienie w płaceniu alimentów jest traktowane jako przestępstwo niealimentacji.   Ustawa przewiduje dla sprawcy następujące kary: - grzywny, - ograniczenia wolności -...

Obowiązek alimentacyjny w pierwszym momencie kojarzy się z dostarczaniem środków utrzymania przez rodzica na rzecz dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie. Należy jednak pamiętać, iż Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy nakłada wzajemny obowiązek alimentacyjny również na małżonków i krewnych. Wysokość należnego alimentowanemu świadczenia kolejno zależna jest od: -...